Uniwersytet Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie. Seminarium on-line: A Tumultuous Year for Trade

Uniwersytet Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie (DC) zaprasza do udziału w webinarium na temat: Tumultuous Year for Trade.

Wśród prelegentów: Scott Sheffler (Feldesman Tucker), Tom McSorley (Arnold & Porter), Roland Stein (BLOMSTEIN, Berlin) oraz profesor Michal Kania (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Moderatorzy: profesor Christopher Yukins (GW Law School) oraz profesor Laurence Folliot Lalliot (Université Paris Nanterre).

Więcej informacji, program oraz rejestracja na wydarzenie dostępne na blogu prof. Christophera Yukinsa: www.publicprocurementinternational.com

Raport NIK w sprawie wykorzystywania PPP do realizacji zadań publicznych przez j.s.t.

W raporcie z niedawno zakończonej kontroli, podobnie jak w 2012 roku, NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie formuły PPP w Polsce. Podsumowując przeprowadzoną kontrolę NIK stwierdza, że „Skontrolowane podmioty na ogół prawidłowo identyfikowały zadania możliwe do wykonania w formule PPP, sporządzały niezbędne analizy, dokonywały podziału ryzyk, korzystając w swoich działaniach ze wspar­cia profesjonalnych doradców. Warto zwrócić uwagę na rekomendacje NIK dotyczące realizacji projektów przy wykorzystaniu PPP. Należą do nich między innymi: przeprowadzanie testów rynku i kompletnych, rzetelnych analiz przedrealizacyjnych, zdolności organizacyjne do realizacji przedsięwzięcia PPP, właściwe określanie zadań i ryzyk podmiotu publicznego i prywatnego, ustalanie i monitorowanie parametrów jakościowych i ilo­ściowych świadczonych w ramach umowy PPP usług.

Raport NIK potwierdza założenie przyjęte w „Polityce Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego” (Polityka PPP), że PPP powinno być traktowane jako równorzędna w stosunku do innych sposobów, metoda realizacji przedsięwzięć publicznych, stosowana tam, gdzie formuła PPP poprawia efektywność i jakość świadczonych usług publicznych.

Biała Księga Komisji Europejskiej dotycząca subsydiów zagranicznych na jednolitym rynku. Nowy instrument geostrategiczny UE.

W dniu 17 czerwca Komisja Europejska przyjęła Białą Księgę, której celem jest rozwiązanie problemu zakłócającego wpływu subsydiów zagranicznych na jednolitym rynku. Komisja zamierza obecnie uzyskać opinie wszystkich zainteresowanych stron na temat wariantów przedstawionych we wspomnianym dokumencie. Konsultacje publiczne, które potrwają do dnia 23 września 2020 roku mają pomóc Komisji w przygotowaniu odpowiednich wniosków ustawodawczych w tej dziedzinie.

W komunikacie prasowym Komisji podkreślono, iż unijne reguły konkurencji, instrumenty ochrony handlu i zasady udzielania zamówień publicznych w dużym stopniu przyczyniają się do zapewnienia przedsiębiorstwom sprawiedliwych warunków działania na jednolitym rynku. Aby uniknąć zakłóceń, subsydia przyznawane przez państwa członkowskie (pomoc publiczna) zawsze podlegały unijnym zasadom pomocy państwa. Subsydia udzielane przez rządy krajów spoza UE przedsiębiorstwom w UE wydają się mieć jednak coraz większy negatywny wpływ na konkurencję na jednolitym rynku, nie są jednak objęte unijną kontrolą pomocy państwa. Rośnie liczba przypadków, w których podejrzewa się, że zagraniczne subsydia ułatwiły przejęcie unijnych przedsiębiorstw lub zakłóciły decyzje inwestycyjne, działalność rynkową lub politykę cenową ich beneficjentów lub zaburzyły proces składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia, ze szkodą dla przedsiębiorstw niesubsydiowanych.

W związku z tym w Białej księdze zaproponowano rozwiązania i wezwano do opracowania nowych narzędzi w celu wyeliminowania tej luki regulacyjnej. Przedstawiono w tym kontekście kilka możliwych podejść zawartych w trzech modułach. Moduł 3 dotyczy subsydiów zagranicznych w unijnych procedurach zamówień publicznych. Subsydia zagraniczne mogą umożliwić oferentom zyskanie nienależnej korzyści, np. gdy mogą oni składać oferty poniżej ceny rynkowej lub nawet poniżej kosztów, co pozwala im na uzyskanie zamówień publicznych, których w przeciwnym wypadku nie byliby w stanie uzyskać. W ramach tego modułu w białej księdze proponuje się mechanizm, zgodnie z którym oferenci musieliby powiadomić instytucję zamawiającą o wkładach finansowych otrzymanych od państw spoza UE. Właściwe instytucje zamawiające i organy nadzoru oceniłyby wówczas, czy istnieje subsydium zagraniczne i czy przez to procedura udzielania zamówień publicznych stała się niesprawiedliwa. W takim przypadku oferent zostałby wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton wskazał, iż Biała księga to istotny element wizji nowej strategii przemysłowej dla Europy, bazującej na konkurencyjności, otwartych rynkach i silnym jednolitym rynku. Równe warunki działania na jednolitym rynku to rdzeń tej inicjatywy; dzięki nim przedsiębiorstwa UE będą działać i konkurować w skali globalnej, co pozwoli promować otwartą autonomię strategiczną UE. W ramach zobowiązań na rzecz utrzymania jednolitego rynku koniecznym jest zapobieganie zakłócaniu przez subsydia zagraniczne postępowań udzielania zamówień publicznych i zagwarantowanie przedsiębiorstwom sprawiedliwych warunków dostępu do tych procedur.

Zaproponowana regulacja stanowi istotny geostrategiczny instrument UE mający na celu uwzględnienie konkurencji pomiędzy kluczowymi światowymi graczami. Przez geostrategię rozumie się interakcje pomiędzy państwami (oraz instytucjami kreowanymi przez umowy międzynarodowe), które to interakcje uwzględniają aspekty geograficzne, historyczne oraz przede wszystkim strategiczne. Geostrategia dotyczy przy tym przede wszystkim relacji pomiędzy kluczowymi graczami życia polityczno-gospodarczego i jest zwykle przez nich kreowana. Pozostałe podmioty stają się częścią strategicznego, długookresowego planu gry kreślonego przez mocarstwa światowe. Przyjęcie odpowiednich regulacji prawnych oraz ich implementacja w praktyce decyduje o tym w jakim kręgu wpływów znajduje się konkretny podmiot.

W kontekście globalnej geostrategii na pierwszym planie umiejscowić należy relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz ich współpracę, sojusze jak również rywalizację z innymi krajami. Wskazuje się, iż blisko stuletnia dominacja gospodarczo-polityczna USA zastępowana jest obecnie poprzez rosnącą siłę Państwa Środka. ONZ szacuje, iż do 2050 roku globalny dochód narodowy Chin osiągnie pułap $54.4 triliony dolarów, podczas gdy dochód narodowy USA wynosić będzie 32 triliony dolarów. Jednym z kluczowych graczy w ramach polityki geostrategicznej światowych mocarstw pozostaje Unia Europejska. Oba kraje tj.: Chiny i USA w swoich strategiach polityczno-gospodarczych przewidują współpracę gospodarczą z Unią Europejską.

Kooperacja ta obejmuje wiele wątków związanych z zamówieniami publicznymi. Dotyczą one m.in. budowy, bądź rozbudowy istniejącej infrastruktury publicznej. Zasadnicze znaczenie dla ekspansji chińskiej posiada inicjatywa Pasa i Szlaku (ang. Belt and Road Inistiative). Koncepcja ta, nazywana również Nowym Jedwabnym Szlakiem przedstawiona została przez przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej - Xi Jinpinga w 2013 roku. Do tej pory udział w chińskim projekcie potwierdziło około 70 państw i regionów, które razem stanowią ⅓ światowego GDP i 60% światowej populacji. Docelowo chińska inicjatywa objąć ma swoim zasięgiem 2/3 populacji światowej. Nowy Jedwabny Szlak koncentruje się na budowie oraz modernizacji infrastruktury, przede wszystkim zaś połączeń morskich, lądowych, powietrznych oraz cybernetycznych. Zdaniem chińskich władz ekspansja powinna obejmować wszystkie kluczowe regiony świata. Inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku może doprowadzić do zmiany współczesnego gospodarczego porządku międzynarodowego. Wyraźnie widoczne staje się również zaangażowanie Chin we współpracę bezpośrednią z konkretnymi regionami świata. Ekspansja gospodarcza obejmuje przede wszystkim Afrykę oraz Amerykę Łacińską. Widoczne są jednak również wyraźne ruchy na terenie Unii Europejskiej.

Amerykańska inicjatywa współpracy z Unią Europejską obejmowała z kolei Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). Porozumienie to negocjowane było od 2013 roku. Jego głównym celem było utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, obejmującej również wzajemny dostęp do rynków zamówień publicznych. Po objęciu urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa negocjacje pomiędzy Unią Europejską a USA zostały faktycznie zawieszone. Obecne zawieszenie negocjacji nie oznacza jednak ich potencjalnego podjęcia, bądź w sytuacji zmiany na stanowisku prezydenta USA, bądź też na skutek zmiany strategii polityki międzynarodowej Białego Domu. 

Szerzej problematykę zamówień publicznych w kontekście geostrategii miałem okazję opisać w artykule pt.,, Rola zamówień publicznych w kontekście geostrategii i wyzwań współczesności'', str. 69-80

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/42144/Dzis-i-jutro-w-zamowieniach-publicznych.pdf

Umowy zakupu sprzętu wojskowego w USA w ramach programu FMS

,,Polska jest w tej chwili w trakcie przeprowadzania 123 umów zakupu sprzętu wojskowego w USA" - przekazał jeden z urzędników Białego Domu na briefingu przed przylotem prezydenta Andrzeja Dudy do Stanów Zjednoczonych. Łączna wartość umów wynosić ma 15,6 mld dolarów. Liczba zawartych umów wynika m.in. z potrzeb eksploatacyjnych sprzętów i systemów. Zamawiane muszą być np. elementy potrzebne do serwisowania.

Zakup sprzętu następuje w oparciu o procedurę FMS (Foreign Military Service). FMS to program rządu USA dotyczący sprzedaży towarów, usług oraz szkoleń w zakresie obrony partnerom i organizacjom międzynarodowym. Program ten stanowi podstawowe narzędzie polityki zagranicznej USA, zatwierdzone przez ustawę o kontroli eksportu broni (AECA), z późniejszymi zmianami. Programem FMS zarządza Agencja Bezpieczeństwa Obronnego (DSCA) dla Departamentu Obrony (DoD). W ramach FMS rząd USA i rząd zagraniczny zawierają umowę międzyrządową zwaną listem ofertowym i akceptacyjnym (LOA). W praktyce DSCA nabywa towary od koncernów zbrojeniowych w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych, a następnie odsprzedaje je użytkownikowi końcowemu.

W styczniu 2020 roku rząd RP zawarł umowę dotyczącą zakupu 32 samolotów bojowych piątej generacji F-35, ze szkoleniami pierwszych załóg i personelu naziemnego oraz zabezpieczeniem logistycznym. Wartość umowy to 4,6 mld dol. Cena jednego samolotu ma wynieść 87,3 mln dol. netto. Koszty przystosowania baz lotniczych oszacowano zaś na kwotę 0,7-1,8 mld zł. Polski rząd zdecydował się na zakup tych wielozadaniowych samolotów bez offsetu. Producent maszyn – koncern Lockheed Martin – zapewnił jednak, że polski przemysł ma szansę na zlecenia związane z programem F-35. W marcu 2018 roku Polska zakupiła zestawy Patriot, które mają być podstawą systemu obrony powietrznej średniego zasięgu ujętego w programie Wisła. Wartość tego kontraktu wyniosła 4,75 mld dolarów.

Profesjonalizacja zamówień publicznych - Konferencja on - line Katedry Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

W poniedziałek, 29 czerwca będę miał przyjemność uczestniczyć w Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Profesjonalizacja zamówień publicznych” organizowanej przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy współpracy z Wydawnictwem CH Beck. Przedmiotem mojego wystąpienia będzie reforma amerykańskich zamówień rządowych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w rekomendacjach Section 809 Panel. Section 809 Panel to Panel doradczy ds. usprawnienia i kodyfikacji przepisów dotyczących zamówień rządowych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa powołany na podstawie sekcji 809 ustawy o upoważnieniu wydatków na obronę narodową z 2016 roku (National Defense Authorization Act FY2016).

Panel ten składał się z 16 członków, wybitnych ekspertów w dziedzinie zamówień publicznych. Eksperci reprezentowali przy tym doświadczenia i wiedzę płynące zarówno z pracy w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Szefem panelu został David Drabkin – wieloletni praktyk, wykładowca w prestiżowym programie: Government Contract Law na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie.

David Drabkin - Przewodniczący Section 809 Panel

Zadaniem Panelu wyznaczonym przez Kongres Stanów Zjednoczonych było przedstawienie zaleceń, które sprzyjać miały przekształceniu modelu zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w celu sprostania zagrożeniom i wyzwaniom, jakie czekają amerykańską armię w XXI wieku. Prace Panelu trwały od początku sierpnia 2016 roku do końca lipca 2019 roku. W ramach swoich działań Panel poruszył pełen zakres obszarów, które wpływają na rozwój zamówień dokonywanych przez Departament Obrony, w tym m.in. kwestie dotyczące budżetu, stosowanych procedur, umów, rozwoju technologicznego oraz partnerstwa innowacyjnego, środków ochrony prawnej oraz elektronizacji zamówień. Panel wydał pięć publikacji w tym: Raport okresowy, Raport końcowy w trzech tomach oraz Plan działania na przyszłość.

Pełny tekst artykułu na temat rekomendacji Section 809 Panel będzie dostępny w Kwartalniku Prawa Zamówień Publicznych nr 4/2020.

Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Zamówienia publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) stanowią metody realizacji zadań publicznych, które umożliwiać mają sprostanie wyzwaniom współczesności. Wyzwania te związane są aktualnie z implementacją wyników IV Rewolucji Przemysłowej, przeciwdziałaniem efektom zmian klimatycznych, wspieraniem rozwiązań proinnowacyjnych, uwzględnieniem dynamicznych zmian geostrategicznych. Szczególne znaczenie zamówień publicznych i PPP widoczne jest w działaniach na poziomie miast aspirujących do budowy tzw. ,,Smart Cities - Inteligentnych Miast''. PPP służyć może również jako efektywna metoda wsparcia infrastruktury i usług medycznych w obliczu dzisiejszej pandemii spowodowanej wirusem COVID-19. Rolą naukowców, sektora publicznego oraz prywatnego jest jak najlepsze wykorzystywanie zamówień publicznych oraz PPP w służbie publicznej. 

Michał Kania - profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, radca prawny, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, kierownik Studiów Podyplomowych Administracja i Zarządzanie, pomysłodawca i wykładowca na Studiach Podyplomowych: Zamówienia Publiczne i PPP, pomysłodawca i pierwszy prezes zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP, członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, wiceprezes Śląskiego Sądu Arbitrażowego. W latach 2017-2018 pełnił funkcję niezależnego eksperta Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości przy opracowaniu koncepcji reformy Prawa zamówień publicznych. Michał Kania jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi publikacje prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 2005 roku współpracuje z katowickimi i warszawskimi kancelariami prawnymi. W swojej działalności naukowej i praktyce zajmuje się głównie problematyką realizacji inwestycji publicznych.

Strona 7 z 13