PPP - Perspektywy na 2021 rok - Rozmowa z Davidem Baxterem

Zapraszam do udziału w spotkaniu z Davidem Baxterem - międzynarodowym autorytetem, specjalistą w obszarze PPP. Spotkanie będzie dotyczyło wyzwań i możliwości, jakie w 2021 roku stoją przed partnerstwem publiczno-prywatnym. Będziemy rozmawiać m.in. na temat wykorzystania PPP w USA, Afryce oraz Europie, roli PPP w promocji rozwiązań opartych o IV Rewolucję Przemysłową, promocji zrównoważonych projektów PPP, przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu, idei: PPP Put People First oraz wniosków, jakie płyną z pandemii Covid-19 dla konstruowania umów w sprawach PPP.

David Baxter - Senior adviser w International Sustainable and Resilance Center, Member of Steering Committee w World Association of PPP Units & Professionals WAPPP, międzynarodowy ekspert, niezależny konsultant doradzający rządom, władzom lokalnym oraz innym podmiotom odpowiedzialnym za rozwój PPP w tym m.in. Bankowi Światowemu, USAID, IADB, autor licznych publikacji na temat PPP David Baxter Bank Światowy Blog, PPP a pandemia Covid-19

Rejestracja: PPP w 2021 - Spotkanie z Davidem Baxterem

Umowa handlowa UE z Wielką Brytanią - Zamówienia publiczne

Umowa handlowa pomiędzy UE a Wielką Brytanią została podpisana w dniu 30 grudnia 2020 roku przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen oraz premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona. Porozumienie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

Problematyka zamówień publicznych zawarta została w Tytule VI (str. 149-153) Umowy. Zgodnie z postanowieniami Umowy Wielka Brytania posiada kompetencje do opracowania zreformowanego, niezależnego reżimu prawnego w sprawach zamówień publicznych. Umowa handlowa zawarta pomiędzy UE a Wielką Brytanią przewiduje przejrzyste i niedyskryminujące ramy dotyczące zasad handlu w zamówieniach publicznych. Współpraca w obszarze zamówień publicznych opierać się będzie na Porozumieniu WTO w sprawie zamówień rządowych (GPA), z dodatkowymi postanowieniami w zakresie użycia elektronicznych środków w zamówieniach, elektronicznej publikacji ogłoszeń, uwzględnieniem aspektów środowiskowych, społecznych oraz pracowniczych. 

Porozumienie w sprawie Zamówień Rządowych jest międzynarodową umową plurilateralną. Na jej mocy strony zobowiązały się do stosowania podstawowych reguł w dziedzinie zamówień publicznych, które zapewniać mają przejrzystość, konkurencyjność i dobre zarządzanie. Zakresem porozumienia objęte są zamówienia na towary, usługi i główne inwestycje budowlane w zakresie wskazywanym przez każde z państw członkowskich.

UE i Wielka Brytania uzgodniły ponadto rozszerzenie zasięgu dostępu do rynku poza porozumienie GPA, które obejmuje: sektor dystrybucji gazu i ciepła oraz szereg usług dodatkowych dotyczących takich branż jak: hotelarstwo, telekomunikacja, nieruchomości, edukacja. 

Według Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 roku polskim wykonawcom w Wielkiej Brytanii udzielono 6 zamówień powyżej tzw. ,,progów unijnych''. W Polsce z kolei zawarte zostały 102 umowy w sprawach zamówień publicznych z przedsiębiorcami z Wielkiej Brytanii, co stanowiło 13% wszystkich umów zawartych z wykonawcami zagranicznymi na krajowym rynku zamówień publicznych. 

Europejskie ramy kompetencji dla specjalistów do spraw zamówień publicznych - ProcurCompEU

W dniu 16 grudnia Komisja Europejska opublikowała dokument - Europejskie ramy kompetencji dla specjalistów do spraw zamówień publicznych. ProcurCompEU jest narzędziem zaprojektowanym przez Komisję Europejską w celu wspierania profesjonalizacji zamówień publicznych. Dzięki zdefiniowaniu 30 kluczowych kompetencji ProcurCompEU zapewnia wspólny punkt odniesienia dla specjalistów do spraw zamówień publicznych w Unii Europejskiej i poza nią. Dokument wspiera udzielanie zamówień publicznych jako strategiczną funkcję, która zapewnia inwestycje publiczne na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego. 

ProcurCompEU to zestaw narzędzi, z którego można korzystać nieodpłatnie i dobrowolnie oraz który można dostosowywać do potrzeb zamawiających. ProcurCompEU pomaga ponadto, w ocenie Komisji instytucjom zamawiającym i osobom indywidualnym w określaniu tego, co jest im potrzebne do dobrego wykonania zadań, zidentyfikowaniu luk i podjęciu ukierunkowanych działań w zakresie nauki i rozwoju mających na celu ich uzupełnienie.

Jak podkreśla Komisja Europejska ramy ProcurCompEU umożliwiają specjalistom do spraw zamówień publicznych odegranie kluczowej roli w stawianiu czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom w zakresie oferowania obywatelom inwestycji i usług o wysokiej wartości. Pomagają również poszczególnym specjalistom do spraw zamówień publicznych w waloryzacji ich kompetencji, ułatwiają szkolenia i rozwój zawodowy. Pomagają organizacjom w zbudowaniu zespołów specjalistów, którzy są niezbędni do osiągnięcia ich strategicznych celów inwestycyjnych, a także w zachęcaniu do rozwoju kariery w dziedzinie zamówień. Pomagają również organizatorom szkoleń w tworzeniu odpowiednich programów szkoleniowych.

Zamówienia publiczne w okresie przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych. C.H.Beck (3) 2020

Pandemia COVID-19 wpłynęła w zasadniczy sposób na funkcjonowanie rynku zamówień publicznych w Polsce. Kolejne regulacje prawne zawarte w aktach normatywnych, nazwanych tarczami antykryzysowymi, przewidują rozwiązania, które mają zapobiegać skutkom pandemii oraz łagodzić jej efekty. Działania przewidziane w tarczach zmierzają przede wszystkim do polepszenia sytuacji wykonawców dotkniętych skutkami pandemii, jak również zagwarantowania możliwości kontynuowania zawartych umów w sprawach zamówień publicznych. Ich dodatkowym skutkiem może być podniesienie atrakcyjności rynku zamówień publicznych.

Pierwsza z regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii COVID-19, nazywana specustawą w sprawie koronawirusa, przewiduje kompleksowe wyłączenie stosowania przepisów ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych w sytuacjach związanych z pandemią. Przyjęte przez polskiego ustawodawcę z początkiem marca 2020 r. rozwiązanie stoi w sprzeczności z Komunikatem Komisji Europejskiej z 1 kwietnia. W komunikacie tym Komisja wyraźnie wskazała na możliwość dokonywania zamówień związanych bezpośrednio z pandemią COVID-19 przy użyciu konstrukcji prawnych przewidzianych w dyrektywie 2014/24/UE. Przewidywana znacząca rola zamówień publicznych w dobie postcovidowej wymaga zdecydowanie szerszego korzystania przez uczestników rynku z rezerwuaru już obowiązujących konstrukcji prawnych, jak również tych, które przewidziane zostały na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowoczesne zamówienia publiczne powinny przede wszystkim wzmacniać atrakcyjność rynku w oczach wykonawców. Ich celem powinno być również wykorzystywanie i wspieranie jednocześnie nowych technologii (tzw. innowacyjne zamówienia publiczne). Kolejne kroki powinny również zmierzać w kierunku realizacji pozostałych, kluczowych z punktu widzenia wyzwań współczesności efektów prospołecznych oraz prośrodowiskowych.

Szerzej problematykę dotyczącą zamówień publicznych w czasie pandemii w Polsce miałem okazję opisać w numerze (3) z 2020 w Kwartalniku Prawa Zamówień Publicznych C.H. Beck. Czasopismo dostępne tutaj.  

Raport Banku Światowego - ,,Benchmarking Infrastructure Development''

Bank Światowy opublikował kolejny raport pt. ,,Benchmarking Infrastructure Development’’. Raport Banku Światowego. Ewaluacja Banku Światowego obejmuje ocenę poszczególnych zagadnień prawnych dotyczących realizacji projektów infrastrukturalnych za pomocą PPP, tym np. regulacje w zakresie oceny wariantu PPP na etapie przygotowania projektu, regulacje dotyczące procedury wyboru partnera prywatnego, kwestie dotyczące zarządzania umowami PPP. W Raporcie uwzględnionych zostało 140 państw.

W obszarze: przygotowanie projektów Polska otrzymała 67 punktów. Średnia dla 27 wybranych ankietowanych krajów OECD o wysokim dochodzie - w tej grupie raportu znalazła się Polska - wynosiła 53 punkty. Średnia dla wszystkich 140 ankietowanych państw wyniosła 44 punkty. W obszarze: wybór partnera prywatnego – polski system wyboru partnera prywatnego został oceniony na 80 punktów, przy średniej 76 punktów. Średnia dla wszystkich 140 ankietowanych państw wyniosła 63 punkty. W obszarze zarządzanie kontraktem PPP Polska otrzymała 68 punktów przy średniej dla grupy 66 punktów i średniej dla 140 państw ankietowanych – 63 punkty.

Szczegółową opinię na temat krajowych regulacji w obszarze PPP w odniesieniu do wzorcowych regulacji Banku Światowego miałem okazję omówić w artykule: ,,Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce w kontekście wzorcowej regulacji Banku Światowego dotyczącej współpracy publiczno-prywatnej’’, który ukazał się w Kwartalniku Prawa Zamówień Publicznych. C.H. Beck 2018, nr 2, s. 3-18

Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Zamówienia publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) stanowią metody realizacji zadań publicznych, które umożliwiać mają sprostanie wyzwaniom współczesności. Wyzwania te związane są aktualnie z implementacją wyników IV Rewolucji Przemysłowej, przeciwdziałaniem efektom zmian klimatycznych, wspieraniem rozwiązań proinnowacyjnych, uwzględnieniem dynamicznych zmian geostrategicznych. Szczególne znaczenie zamówień publicznych i PPP widoczne jest w działaniach na poziomie miast aspirujących do budowy tzw. ,,Smart Cities - Inteligentnych Miast''. PPP służyć może również jako efektywna metoda wsparcia infrastruktury i usług medycznych w obliczu dzisiejszej pandemii spowodowanej wirusem COVID-19. Rolą naukowców, sektora publicznego oraz prywatnego jest jak najlepsze wykorzystywanie zamówień publicznych oraz PPP w służbie publicznej. 

Michał Kania - profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, Senior Researcher w Centre for Private Governance na Uniwersytecie w Kopenhadze, radca prawny, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, kierownik Studiów Podyplomowych Administracja i Zarządzanie, pomysłodawca i wykładowca na Studiach Podyplomowych: Zamówienia Publiczne i PPP, pomysłodawca i pierwszy prezes zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP, członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, wiceprezes Śląskiego Sądu Arbitrażowego. W latach 2017-2018 pełnił funkcję niezależnego eksperta Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości przy opracowaniu koncepcji reformy Prawa zamówień publicznych. Michał Kania jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi publikacje prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 2005 roku współpracuje z katowickimi i warszawskimi kancelariami prawnymi. W swojej działalności naukowej i praktyce zajmuje się głównie problematyką realizacji inwestycji publicznych.

Strona 7 z 14