Zamówienia publiczne w okresie przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych. C.H.Beck (3) 2020

Pandemia COVID-19 wpłynęła w zasadniczy sposób na funkcjonowanie rynku zamówień publicznych w Polsce. Kolejne regulacje prawne zawarte w aktach normatywnych, nazwanych tarczami antykryzysowymi, przewidują rozwiązania, które mają zapobiegać skutkom pandemii oraz łagodzić jej efekty. Działania przewidziane w tarczach zmierzają przede wszystkim do polepszenia sytuacji wykonawców dotkniętych skutkami pandemii, jak również zagwarantowania możliwości kontynuowania zawartych umów w sprawach zamówień publicznych. Ich dodatkowym skutkiem może być podniesienie atrakcyjności rynku zamówień publicznych.

Pierwsza z regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii COVID-19, nazywana specustawą w sprawie koronawirusa, przewiduje kompleksowe wyłączenie stosowania przepisów ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych w sytuacjach związanych z pandemią. Przyjęte przez polskiego ustawodawcę z początkiem marca 2020 r. rozwiązanie stoi w sprzeczności z Komunikatem Komisji Europejskiej z 1 kwietnia. W komunikacie tym Komisja wyraźnie wskazała na możliwość dokonywania zamówień związanych bezpośrednio z pandemią COVID-19 przy użyciu konstrukcji prawnych przewidzianych w dyrektywie 2014/24/UE. Przewidywana znacząca rola zamówień publicznych w dobie postcovidowej wymaga zdecydowanie szerszego korzystania przez uczestników rynku z rezerwuaru już obowiązujących konstrukcji prawnych, jak również tych, które przewidziane zostały na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowoczesne zamówienia publiczne powinny przede wszystkim wzmacniać atrakcyjność rynku w oczach wykonawców. Ich celem powinno być również wykorzystywanie i wspieranie jednocześnie nowych technologii (tzw. innowacyjne zamówienia publiczne). Kolejne kroki powinny również zmierzać w kierunku realizacji pozostałych, kluczowych z punktu widzenia wyzwań współczesności efektów prospołecznych oraz prośrodowiskowych.

Szerzej problematykę dotyczącą zamówień publicznych w czasie pandemii w Polsce miałem okazję opisać w numerze (3) z 2020 w Kwartalniku Prawa Zamówień Publicznych C.H. Beck. Czasopismo dostępne tutaj.  

Raport Banku Światowego - ,,Benchmarking Infrastructure Development''

Bank Światowy opublikował kolejny raport pt. ,,Benchmarking Infrastructure Development’’. Raport Banku Światowego. Ewaluacja Banku Światowego obejmuje ocenę poszczególnych zagadnień prawnych dotyczących realizacji projektów infrastrukturalnych za pomocą PPP, tym np. regulacje w zakresie oceny wariantu PPP na etapie przygotowania projektu, regulacje dotyczące procedury wyboru partnera prywatnego, kwestie dotyczące zarządzania umowami PPP. W Raporcie uwzględnionych zostało 140 państw.

W obszarze: przygotowanie projektów Polska otrzymała 67 punktów. Średnia dla 27 wybranych ankietowanych krajów OECD o wysokim dochodzie - w tej grupie raportu znalazła się Polska - wynosiła 53 punkty. Średnia dla wszystkich 140 ankietowanych państw wyniosła 44 punkty. W obszarze: wybór partnera prywatnego – polski system wyboru partnera prywatnego został oceniony na 80 punktów, przy średniej 76 punktów. Średnia dla wszystkich 140 ankietowanych państw wyniosła 63 punkty. W obszarze zarządzanie kontraktem PPP Polska otrzymała 68 punktów przy średniej dla grupy 66 punktów i średniej dla 140 państw ankietowanych – 63 punkty.

Szczegółową opinię na temat krajowych regulacji w obszarze PPP w odniesieniu do wzorcowych regulacji Banku Światowego miałem okazję omówić w artykule: ,,Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce w kontekście wzorcowej regulacji Banku Światowego dotyczącej współpracy publiczno-prywatnej’’, który ukazał się w Kwartalniku Prawa Zamówień Publicznych. C.H. Beck 2018, nr 2, s. 3-18

World Bank Fifth International Debarment Colloquium, 6 października 2020 roku

W dniu 6 października będę miał przyjemność uczestniczyć w organizowanym przez Bank Światowy V międzynarodowym seminarium na temat wykluczenia wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne. Spotkanie, zatytułowane:  The "Other" Grounds: Performance- and Capacity - Based Debarments będzie poświęcone przesłankom, które wykraczają poza katalog przesłanek określony w dokumentach dotyczących udzielania zamówień finansowych ze środków Banku Światowego World Bank Guidelines.

W panelu, który poprowadzi prof. Steven Schooner z Uniwersytetu Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie uczestniczyć będą: Belita Manka, Senior Counsel, World Bank Legal Procurement (Washington DC), Duc Nguyen, Senior Debarring Official, U.S. Environmental Protection Agency (Washington DC) oraz Katarzyna Kuźma, Partner, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Więcej informacji na temat webinarium oraz rejestracja tutaj

Informacje na temat podstawowych różnic w modelach wykluczenia wykonawców z postępowania tutaj

Webinarium: Current Challenges and Opportunities for Green Public Procurement (Wyzwania i szanse Zielonych Zamówień Publicznych)

Zapraszamy do udziału w webinarium na temat wyzwań i szans jakie stoją przed zamówieniami publicznymi w kontekście Nowego Europejskiego Zielonego Ładu oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Wartość europejskiego rynku zamówień publicznych szacuje się rocznie na 2 bln Euro. W Polsce wartość zamówień publicznych w 2019 roku wyniosła 198,9 mld złotych, czyniąc zamówienia publiczne kluczowym instrumentem osiągania celów publicznych, w tym efektów prośrodowiskowych.

Dotychczasowa praktyka wskazuje jednak na bardzo niskie wykorzystywanie tzw. ,,Zielonych zamówień publicznych'’ w Polsce. W 2019 roku było to zaledwie 1,02% wydatkowanych środków. Nowy Europejski Zielony Ład wraz z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji stanowią kolejne wyzwania ale i szanse dla krajowych zamawiających do promocji tzw ,,zielonych’’ rozwiązań.

Webinarium, które odbędzie się w dniu 30 września o godz. 15.00 organizowane jest przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Stowarzyszenie ,,Pro Silesia’’ przy wsparciu Uniwersytetu Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie. W webinarium wezmą udział eksperci z dziedziny prawa i polityk publicznych w zakresie zmian klimatu, energetyki oraz zamówień publicznych: prof. Jerzy Buzek, prof. Alexandra Harrington, dr Wojciech Hartung, adwokatki Katarzyna Kuźma oraz Magdalena Stryja. Spotkanie poprowadzi dr hab. prof. UŚ Michał Kania. Webinarium prowadzone będzie w języku angielskim.

Szczegółowy program, informacja o prelegentach oraz rejestracji w załączniku.

Uniwersytet Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie. Seminarium on-line: A Tumultuous Year for Trade

Uniwersytet Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie (DC) zaprasza do udziału w webinarium na temat: Tumultuous Year for Trade.

Wśród prelegentów: Scott Sheffler (Feldesman Tucker), Tom McSorley (Arnold & Porter), Roland Stein (BLOMSTEIN, Berlin) oraz profesor Michal Kania (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Moderatorzy: profesor Christopher Yukins (GW Law School) oraz profesor Laurence Folliot Lalliot (Université Paris Nanterre).

Więcej informacji, program oraz rejestracja na wydarzenie dostępne na blogu prof. Christophera Yukinsa: www.publicprocurementinternational.com

Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Zamówienia publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) stanowią metody realizacji zadań publicznych, które umożliwiać mają sprostanie wyzwaniom współczesności. Wyzwania te związane są aktualnie z implementacją wyników IV Rewolucji Przemysłowej, przeciwdziałaniem efektom zmian klimatycznych, wspieraniem rozwiązań proinnowacyjnych, uwzględnieniem dynamicznych zmian geostrategicznych. Szczególne znaczenie zamówień publicznych i PPP widoczne jest w działaniach na poziomie miast aspirujących do budowy tzw. ,,Smart Cities - Inteligentnych Miast''. PPP służyć może również jako efektywna metoda wsparcia infrastruktury i usług medycznych w obliczu dzisiejszej pandemii spowodowanej wirusem COVID-19. Rolą naukowców, sektora publicznego oraz prywatnego jest jak najlepsze wykorzystywanie zamówień publicznych oraz PPP w służbie publicznej. 

Michał Kania - profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, Senior Researcher w Centre for Private Governance na Uniwersytecie w Kopenhadze, radca prawny, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, kierownik Studiów Podyplomowych Administracja i Zarządzanie, pomysłodawca i wykładowca na Studiach Podyplomowych: Zamówienia Publiczne i PPP, pomysłodawca i pierwszy prezes zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP, członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, wiceprezes Śląskiego Sądu Arbitrażowego. W latach 2017-2018 pełnił funkcję niezależnego eksperta Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości przy opracowaniu koncepcji reformy Prawa zamówień publicznych. Michał Kania jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi publikacje prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 2005 roku współpracuje z katowickimi i warszawskimi kancelariami prawnymi. W swojej działalności naukowej i praktyce zajmuje się głównie problematyką realizacji inwestycji publicznych.

Strona 7 z 13