Sukces drużyny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w turnieju Moot Court ,,Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą’’

21 maja 2021 roku drużyna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wzięła udział w finale II edycji turnieju Moot Court „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”. Konkurs zorganizowany został przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Patronat honorowy nad II edycją turnieju objął Hubert Nowak - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Turniej polegał na symulacji postępowania przed KIO w oparciu o kazusy bazujące na problematyce przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku.

W grudniu 2020 roku przygotowania do konkursu pod opieką mgr. Aleksandry Klefas oraz dr hab. prof. UŚ Michała Kani rozpoczęła sześcioosobowa drużyna w składzie: Konrad Lach, Piotr Lach, Artur Tyński, Paulina Wójcik, Wojciech Wydmański, Marta Zdunek. Przygotowania objęły serię 10 seminariów poświęconych nowym regulacjom z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz spotkania z praktykami: dr Agnieszką Piwowarczyk, adw. Robertem Zugajem oraz członkinią KIO Katarzyną Poprawą. Etap uczelniany zakończył się testem wiedzy o zamówieniach publicznych. Do finału zakwalifikowali się Piotr Lach, Paulina Wójcik i Marta Zdunek. Reprezentacja Uniwersytetu Śląskiego wylosowała rolę Odwołującego. Jej zadaniem było doprowadzenie do uchylenia niekorzystnych dla klienta postanowień specyfikacji warunków zamówienia przygotowanych przez Zamawiającego, które ograniczały dostęp do udziału w postępowaniu.

W finale konkursu, który odbył się w Warszawie drużyna Uniwersytetu Śląskiego zajęła drugie miejsce.

Webinar: Zielona transformacja w zamówieniach publicznych, 30 marca 2021

Zapraszam do udziału w webinarium na temat Zielonej Transformacji w zamówieniach publicznych. Webinarium organizowane jest przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych stowarzyszeniepzp.pl

Agenda:

11.05 Welcome on behalf of the Public Procurement Law Association

11.10 - 11.25 EU provisions and case law on GPP

Associate professor, Dr Marta Andhov University of Copenhagen

Dr Marta Andhov is an associate professor in public procurement law at the University of Copenhagen Faculty of Law. Her main research interests focus on sustainability and governmental contracts. She is a co-host of the Bestek Public Procurement Podcast, a steering committee member of the Horizon 2020 project the Sustainability and Procurement in International, European, and National Systems (SAPIENS). In the past, Marta has provided her insight and expertise to key research projects for the European Commission, Danish Institute for Human Rights and multiple organisations and national procurement agencies. She is a well established and respected authority in sustainable public procurement with a vast publication list in leading journals and publishing houses. Her 2019 co-edited book, Cost and EU Public Procurement Law – Life-Cycle Costing for Sustainability, contributes to developing life-cycle criteria tools and public procurement methodologies in the EU. It includes both sector-crossing contributions, analysing the most relevant theoretical and legal aspects such as EU law and contract theory, and sector-specific contributions to some of the most important sustainable goods and services markets.

11.25 - 11.40 What's on the horizon? The Future of Green Public Procurement requirements in the EU

Assistant professor, Dr Willem Janssen, Utrecht University

Willem A. Janssen is an Assistant Professor in European and Dutch Public Procurement Law at the law department of Utrecht University, and a researcher at the Centre for Public Procurement and RENFORCE. In addition to his monologue ‘EU Public Procurement Law & Self- organisation’, he has published extensively in international and Dutch academic journals on pressing issues related to cooperation, sustainability, and societal value in the context of Dutch and EU public procurement law. Having been a visiting fellow at George Washington University, he is currently a visiting fellow at Copenhagen University in 2020-2021 and guest lectures at various universities and public institutions. He hosts Bestek – the Public Procurement Podcast, actively contributes to the public debate through various blogs and columns and aims to improve public procurement law and practice through his academic work.

11.40 - 11.55 Interpretation of the link to the subject matter of the contract in practice

Dr Abby Semple Public Procurement Analysis /Greenville Procurement Partners

Abby Semple, LL.B., Ph.D. is a consultant advising public bodies on strategic and legal aspects of procurement. Her main focus is on the environmental and social impact of public contracts and how these can be meaningfully addressed through the contracting process. Through her consultancy Public Procurement Analysis, Abby has managed complex tenders on behalf of public sector clients in Ireland and the UK, and developed policy and guidance at the EU level and in Germany, the Netherlands, Poland, Romania, Spain, Switzerland, Ukraine and the United States. Her writing and speaking engages with academic and practitioner audiences, including over 80 presentations and training sessions throughout Europe and the world. Abby is the author of one of the first books on the 2014 EU Procurement Directives A Practical Guide to Public Procurement, published by Oxford University Press in 2015. Her academic writing on topics including living wages and citizen participation in public contracts can be accessed on SSRN.

11.55 – 12.10 What is the Status Quo of GPP in Poland?

Professor Michal Kania, University of Silesia

12.10 - 12.30 Discussion

 

Polubowne rozwiązywanie sporów na tle umów w sprawach zamówień publicznych. Konferencja ,,Nowe prawo zamówień publicznych – konsekwencje i trudności wdrożeniowe''

We wtorek, 16 marca o godz. 9.00-11.00 będę miał przyjemność uczestniczyć w VIII Ogólnopolskiej Konferencji zamówień publicznych na temat: Nowego prawa zamówień publicznych – konsekwencji i trudności wdrożeniowych. W trakcie wystąpienia poruszę kwestie dotyczące polubownego rozwiązywania sporów na tle umów w sprawach zamówień publicznych. 

Umowy w sprawach zamówień publicznych, bez względu na ich kwalifikacje jako umowy cywilnoprawne, publicznoprawne, czy też mieszane posiadają istotną wspólną właściwość. Na ich tle powstają spory o charakterze gospodarczym, których rozstrzygnięcie następuje zwykle w toku postępowania przed organami sądowymi. Spory te powodują nie tylko negatywne konsekwencje dla stron umowy – zamawiającego i wykonawcy - lecz również dla beneficjentów części zadań realizowanych w drodze zamówień publicznych. Mowa w tym miejscu przede wszystkim o inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o zamówienia publiczne. Oszczędność czasu, kontynuacja realizacji zamówień publicznych zgodnie z ustalonymi wcześniej założeniami, jak również wzmacnianie relacji pomiędzy sektorem publicznym a sektorem prywatnym uzasadnia szersze zwrócenie się w stronę alternatywnych metod rozwiązywania i rozstrzygania sporów powstających na tle umów w sprawach zamówień publicznych. Wydaje się, iż takie podejście dostrzeżone zostało przez ustawodawcę w nowej ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Prawodawca zdecydował się bowiem na wprowadzenie expressis verbis do nowej ustawy regulującej rynek zamówień publicznych w Polsce rozwiązań bazujących na tzw. alternatywnych metodach rozwiązywania sporów (ang. Alternative Dispute Resolution, w skrócie: ADR). Metody te są szeroko wykorzystywane w ramach zamówień publicznych w takich krajach jak USA, gdzie ADR pojawił się w latach 70. XX wieku. ADR cieszy się dużą popularnością również w krajach Europy zachodniej w tym w Wielkiej Brytanii, Niderlandach, Hiszpanii czy Francji.

Regulacja zawarta w art. 591 – 594 ustawy przewiduje wprost możliwość wykorzystania pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów powstałych na tle wykonywania umów w sprawach zamówień publicznych. Do sposobów tych w praktyce zaliczyć należy mediację oraz koncyliację. Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora. Mediator jest neutralny, bezstronny, wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga stronom w opracowaniu obustronnie satysfakcjonującego porozumienia i ostatecznej ugody. Koncyliacja polega natomiast na rozpatrzeniu sporu przez niezależnego koncyliatora albo specjalną komisję koncyliacyjną (stałą lub ad hoc), którzy zaproponują rozstrzygnięcia akceptowalne przez strony sporu albo pozwalające im na wypracowanie własnego rozwiązania sporu. Strony postępowania koncyliacyjnego nie są przy tym związane przedstawioną im propozycją rozstrzygnięcia, a wybór rozwiązania zawsze należy do stron sporu, natomiast koncyliatorzy odpowiadają za opracowanie końcowego porozumienia (ugody).

Umiejscowienie bazowych przepisów dotyczących pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych pozwala przypuszczać, iż intencją ustawodawcy była chęć promocji ADR w zamówieniach publicznych oraz zwiększenie liczby ugód zawieranych na tle umów w sprawach zamówień publicznych. Konstrukcja działu X ustawy, jego tytuł mówiący o ,,rozwiązywaniu sporów’’ wraz z odesłaniem do art. 54a ustawy o finansach publicznych, gdzie mowa jest o wyniku ugody bardziej korzystnym od prawdopodobnego wyniku postępowania sądowego albo arbitrażowego, wskazuje, iż zawarte de lege lata w ustawie Prawo zamówień publicznych rozwiązania odnoszą się do postępowań mediacyjnych oraz koncyliacyjnych. Szersze pojęcie polubownego rozstrzygania sporów sądowych obejmuje swoim zakresem arbitraż, którego dopuszczalność na tle umów w sprawach zamówień publicznych wynika lege iuris z art. 1154 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego.

Warto wskazać na kilka zalet alternatywnych metod rozstrzygania sporów, które odnoszą się również do spraw z zakresu zamówień publicznych. Po pierwsze, ADR pozwalają na zdecydowanie szybsze, w porównaniu z sądownictwem powszechnym załatwienie spraw gospodarczych. Szybkość rozstrzygnięcia (rozwiązania) sporu powinna leżeć w interesie każdej ze stron stosunków gospodarczych kierujących się zasadą efektywności. Z tego m.in. powodu powinna mieć również znaczenie dla zamawiających w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Po drugie, ADR w swoim założeniu wiąże się z profesjonalizacją podmiotów prowadzących postępowanie. Neutralni mediatorzy, koncyliatorzy oraz arbitrzy prowadzący postępowanie polubowne powinni posiadać odpowiednie kwalifikację, jak również doświadczenie w zakresie spraw poddawanych rozstrzygnięciu. Sądownictwo powszechne nie zawsze gwarantuje odpowiedni poziom wiedzy osób rozstrzygających spory powstające na tle umów w sprawach zamówień publicznych.

Po trzecie, przede wszystkim w odniesieniu do mediacji wskazuje się na zastąpienie sytuacji konfliktu rozwiązaniem konsensualnym, które sprzyjać powinno kształtowaniu należytych relacji pomiędzy stronami w przyszłości. Przyjęte bowiem przez strony rozwiązanie zakłada dobrowolne i satysfakcjonujące obie strony zakończenie sporu bazujące na zasadzie win-win, odchodzące zaś od relacji wygrany-przegrany.

Po czwarte, ADR wydaje się nabierać szczególnego znaczenia w dobie pandemii Covid-19. Z uwagi na de facto czasowe wyłączenie funkcjonowania sądów powszechnych w pierwszej fazie lockdownu narastająca liczba spraw doprowadziła do znacznych dysfunkcji w rozpatrywaniu sporów, co przekłada się na dysfunkcję całego obrotu gospodarczego. Zatory w sądach powszechnych doprowadziły do kolejnego wydłużania sporów gospodarczych. Alternatywą dla osiągnięcia stanu pewności prawnej w czasach pandemii oraz po jej zakończeniu mogą być zatem metody zaliczane do ADR.

Szersze opracowanie dotyczące ADR w nowym Prawie zamówień publicznych ukaże się w kolejnym numerze Kwartalnika PZP C.H. Beck 

Strategiczne wyzwania, a zamówienia publiczne. Rozmowa z dr Jarosławem Kolą

 

Zapraszam do obejrzenia rozmowy z Panem dr Jarosławem Kolą z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawialiśmy o roli zamówień publicznych w kilku aspektach: geostrategicznym, gospodarczym oraz społecznym. Rozmowa odbyła się w ramach nowego podcastu Jarka na temat zamówień publicznych i polityk planowania.

Webinarium na temat digitalizacji procesów w projektach PPP

Zapraszam do udziału w spotkaniu na temat bieżących wyzwań PPP w Polsce. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 lutego o godz. 15.00 a jego gospodarzami będą przedstawiciele firmy Proebiz: Beata Gałuszka i Piotr Krompiewski. W trakcie spotkania porozmawiamy m.in. o skali wykorzystania i perspektywach rozwoju PPP w Polsce na tle doświadczeń europejskich, wpływie Nowej Polityki Przemysłowej UE na projekty PPP oraz możliwych usprawnieniach procedur prowadzących do zawarcia umów PPP. 

Rejestracja tutaj

Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Zamówienia publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) stanowią metody realizacji zadań publicznych, które umożliwiać mają sprostanie wyzwaniom współczesności. Wyzwania te związane są aktualnie z implementacją wyników IV Rewolucji Przemysłowej, przeciwdziałaniem efektom zmian klimatycznych, wspieraniem rozwiązań proinnowacyjnych, uwzględnieniem dynamicznych zmian geostrategicznych. Szczególne znaczenie zamówień publicznych i PPP widoczne jest w działaniach na poziomie miast aspirujących do budowy tzw. ,,Smart Cities - Inteligentnych Miast''. PPP służyć może również jako efektywna metoda wsparcia infrastruktury i usług medycznych w obliczu dzisiejszej pandemii spowodowanej wirusem COVID-19. Rolą naukowców, sektora publicznego oraz prywatnego jest jak najlepsze wykorzystywanie zamówień publicznych oraz PPP w służbie publicznej. 

Michał Kania - profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, Senior Researcher w Centre for Private Governance na Uniwersytecie w Kopenhadze, radca prawny, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, kierownik Studiów Podyplomowych Administracja i Zarządzanie, pomysłodawca i wykładowca na Studiach Podyplomowych: Zamówienia Publiczne i PPP, pomysłodawca i pierwszy prezes zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP, członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, wiceprezes Śląskiego Sądu Arbitrażowego. W latach 2017-2018 pełnił funkcję niezależnego eksperta Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości przy opracowaniu koncepcji reformy Prawa zamówień publicznych. Michał Kania jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi publikacje prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 2005 roku współpracuje z katowickimi i warszawskimi kancelariami prawnymi. W swojej działalności naukowej i praktyce zajmuje się głównie problematyką realizacji inwestycji publicznych.

Strona 5 z 14