Webinarium: Szanse i wyzwania PPP w okresie postpandemicznym, 3 lutego 2022

Instytut Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Stowarzyszenie Pro Silesia oraz EUROPE DIRECT Śląskie zapraszają do udziału w webinarium na temat szans i wyzwań jakie stoją przed partnerstwem publiczno-prywatnym w okresie postpandemicznym. Nowa rzeczywistość ekonomiczno-społeczna stwarza interesujące warunki do wykorzystywania PPP w działalności sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowe znaczenie dla rozwoju inwestycji publicznych posiada również polityka Unii Europejskiej zaprezentowana w Nowym Europejskim Zielonym Ładzie oraz w Nowej Strategii Przemysłowej dla Europy. W ramach webinarium przedstawione zostaną aktualne wyzwania stojące przed sektorem publicznym, jak również szanse, jakie stwarza wykorzystanie współpracy publiczno-prywatnej.

DATA: 3 LUTEGO (czwartek) 2022

GODZ.: 10.00 – 12.00

Rejestracja

Program

10.00 – 10. 10

Wprowadzenie

Kazimierz Karolczak (Przewodniczący GZM)

Prof. US Michał Kania (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

10.10 – 10. 30

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w dobie pandemii, Dr Julita Łukomska (Uniwersytet Warszawski)

10. 30 – 10. 50

Najnowsze trendy społeczno-środowiskowe w projektach PPP w Europie, Lilianna Bogusz (EPEC, Europejskie Centrum Wiedzy PPP w Luksemburgu)

10. 50 – 11. 10

Skuteczne wdrożenie projektów PPP w praktyce samorządowej, Katarzyna Kuźma (Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka)

11. 10 – 11. 30

Realizacja projektów PPP w praktyce samorządowej – przykłady, Dr Michał Przychoda (Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka)

11.30 – 12.00

Dyskusja

Zamówienia publiczne i PPP w praktyce. Zapowiedź cyklu spotkań z praktykami.

Miło mi poinformować o uruchomieniu cyklu rozmów na temat funkcjonowania zamówień publicznych oraz PPP w praktyce. Celem cyklu jest przybliżenie zagadnień dotyczących udzielania zamówień publicznych i ich realizacji, jak również realizacji projektów PPP. Moimi rozmówcami będą przedstawiciele praktyki, na co dzień stosujący rozwiązania przewidziane w złożonym i niejednokrotnie skomplikowanym systemie prawa zamówień publicznych. Cykl będzie realizowany we współpracy z firmą Proebiz. Nagrania będą dostępne w zakładce ,,Materiały szkoleniowe''. 

Pierwszy odcinek będzie dotyczył problematyki błędów popełnianych przy udzielaniu i realizacji zamówień współfinansowanych ze środków UE. Moim gościem będzie adwokat Robert Zugaj z kancelarii JZP.

The Public procurement role in the achievement of the Polish National Recovery Plan aims

W najnowszym numerze The European Journal of Accounting, Finance & Business miałem okazję omówić kwestie dotyczące kluczowej roli zamówień publicznych w przypadku przyznania Polsce środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Przygotowując ten artykuł w lipcu miałem nadzieję, że nie będzie on miał jedynie teoretycznego znaczenia. Ciągle na to liczę....

Artykuł dostępny tutaj: European Journal of Accounting, Finance & Business

 

Rola zamówień publicznych w tzw. ,,Cyfrowej transformacji''

W najnowszym numerze Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego miałem okazję omówić problematykę roli zamówień publicznych w tzw. ,,transformacji cyfrowej''. W artykule wskazuje m.in., iż transformacja cyfrowa obejmuje działania czerpiące z czwartej rewolucji przemysłowej i koncentrujące się na wykorzystaniu Internetu rzeczy, sieci 5G, technologii Blockchain oraz koncepcji Smart City. Istotną rolę we wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań będą odgrywać zamówienia publiczne. Niosą one ze sobą potencjał implementacji transformacji cyfrowej ze względu na liczbę podmiotów zobowiązanych do stosowania adekwatnych regulacji prawnych oraz wysokość środków finansowych wydatkowych rocznie w ramach procedury udzielania zamówień publicznych. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 roku zawiera w mojej ocenie rozwiązania umożliwiające sprostanie obecnym wyzwaniom technologicznym.

Do osiągnięcia wskazanego celu konieczne jest jednak oparcie modelu zamówień publicznych na czterech filarach: (1) bazowaniu przez zamawiających na zasadzie efektywności, (2) poprawie komunikacji pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, (3) zwiększeniu konkurencji na rynku krajowych zamówień publicznych oraz (4) zwiększeniu wykorzystania rozwiązań technologicznych w ramach procedury udzielania i realizacji zamówień publicznych. Wskazane rozwiązania, w przypadku ich kompleksowego wykorzystania w praktyce, umożliwią rozwój krajowego sektora publicznego, tak w zakresie infrastruktury, jak i świadczonych w jej ramach usług.

Więcej: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 

Artykuł, który ukazał się w PUG (nr 9 z 2021) stanowi trzecią z kolei publikację - zaplanowaną przeze mnie na 2021 rok, w której starałem się ukazać trzy główne wyzwania współczesności stojące przed sektorem publicznym w Polsce. Do wyzwań tych zaliczam: działania w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatycznym, omówione w czasopiśmie Studia Prawnoustrojowe (nr 53), współpracę geostrategiczną, omówioną w Europejskim Przeglądzie Sądowym (nr 7 z 2021) oraz działania w obszarze wykorzystania cyfryzacji i nowoczesnych technologii. Również o tych kwestiach miałem przyjemność rozmawiać z dr Jarosławem Kolą. Zapis naszej rozmowy poniżej. 

Rola zamówień publicznych w tzw. ,,Zielonej transformacji''

W najnowszym numerze czasopisma Studia Prawnoustrojowe (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski) miałem okazję opisać problematykę roli zamówień publicznych w tzw. ,,zielonej transformacji''. W artykule wskazuje, iż współczesne wyzwania stojące przed sektorem publicznym związane są m.in. z tzw. transformacją ekologiczną. Zakłada ona podjęcie szerokich działań mających na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do roku 2050. Istotną rolę w przedmiotowym zakresie odgrywają zamówienia publiczne. Rola ta wynika przede wszystkim z liczby podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również środków finansowych wydatkowych w ramach tej procedury.

Aspekty środowiskowe mogą być promowane na każdym etapie udzielania i realizacji zamówień. Faktyczne wykorzystywanie aspektów środowiskowych uzależnione jest od wiedzy i kompetencji zamawiających, przepisów szczególnych wskazujących minimalne standardy środowiskowe w poszczególnych sektorach oraz zachęt instytucji finansujących do promowania przedmiotowych aspektów. Ze względu na strategię obecnej Komisji Europejskiej opierającej się o Nowy europejski zielony ład spodziewać należy się wzrostu liczby przepisów szczególnych, które wyznaczać będą standardy ekologiczne dla krajów członkowskich. Jednocześnie faktyczna implementacja transformacji ekologicznej w Polsce uzależniona będzie od aktywnych działań zamawiających publicznych w tym zakresie. Wsparcie rozwiązań prośrodowiskowych jest lege iuris możliwe na podstawie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Do konstrukcji, które wspierają działania zamawiających publicznych w tym zakresie, zaliczyć należy m.in. zasadę efektywności, konieczność opracowania polityki zakupowej państwa czy też analizę potrzeb zamawiających.

Więcej: Studia Prawnoustrojowe

Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Zamówienia publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) stanowią metody realizacji zadań publicznych, które umożliwiać mają sprostanie wyzwaniom współczesności. Wyzwania te związane są aktualnie z implementacją wyników IV Rewolucji Przemysłowej, przeciwdziałaniem efektom zmian klimatycznych, wspieraniem rozwiązań proinnowacyjnych, uwzględnieniem dynamicznych zmian geostrategicznych. Szczególne znaczenie zamówień publicznych i PPP widoczne jest w działaniach na poziomie miast aspirujących do budowy tzw. ,,Smart Cities - Inteligentnych Miast''. PPP służyć może również jako efektywna metoda wsparcia infrastruktury i usług medycznych w obliczu dzisiejszej pandemii spowodowanej wirusem COVID-19. Rolą naukowców, sektora publicznego oraz prywatnego jest jak najlepsze wykorzystywanie zamówień publicznych oraz PPP w służbie publicznej. 

Michał Kania - profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, Senior Researcher w Centre for Private Governance na Uniwersytecie w Kopenhadze, radca prawny, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, kierownik Studiów Podyplomowych Administracja i Zarządzanie, pomysłodawca i wykładowca na Studiach Podyplomowych: Zamówienia Publiczne i PPP, pomysłodawca i pierwszy prezes zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP, członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, wiceprezes Śląskiego Sądu Arbitrażowego. W latach 2017-2018 pełnił funkcję niezależnego eksperta Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości przy opracowaniu koncepcji reformy Prawa zamówień publicznych. Michał Kania jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi publikacje prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 2005 roku współpracuje z katowickimi i warszawskimi kancelariami prawnymi. W swojej działalności naukowej i praktyce zajmuje się głównie problematyką realizacji inwestycji publicznych.

Strona 3 z 13