Seminarium: Prawdy i mity o zamówieniach ,,in-house’’. Analiza najnowszego orzecznictwa TSUE i sądów polskich.

Optymalny sposób realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego jest tematem szeroko dyskutowanym i kontrowersyjnym. Często bowiem krótko- i długoterminowe potrzeby jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek przez nie kontrolowanych wydają się stać w sprzeczności z interesami podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na wolnym rynku i rozwojem konkurencji na tym ostatnim. Toczy się również spór na temat efektywności poszczególnych modeli realizacji zadań publicznych i ich zgodności z prawem w określonych stanach faktycznych. Od wyborów dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i sposobu wdrażania poszczególnych zamierzeń zależy natomiast jakość życia mieszkańców i rozwój lokalnych rynków.

Zapraszam do udziału w seminarium, w ramach którego omówione zostaną wyzwania prawne i faktyczne jakie stoją obecnie w tym zakresie przed jednostkami samorządu terytorialnego (z uwzględnieniem specyfiki wybranych sektorów). Posłuży temu analiza najnowszego orzecznictwa TSUE i sądów polskich dotyczącego tej tematyki.

Termin: 22 czerwca 2022

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji UŚ, Aula nr 2

Rejestracja: Tutaj

Plan seminarium

9:30 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 10:10 Otwarcie seminarium i wprowadzenie

Katarzyna Kuźma, Partner DZP, dr hab. Michał Kania, prof. US

10:10 – 10:40 Zamówienia ,,In-house’’ w praktyce samorządowej. Stan obecny i wyzwania przyszłości.

dr hab. Michał Kania, prof. US

10:40 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 11:40 Zamówienia in-house w najnowszym orzecznictwie TSUE i sądów polskich, ze szczególnym uwzględnieniem wyroku w sprawie KIO 581/22

dr Wojciech Hartung, Counsel DZP

11:40 – 12:00 Dyskusja i podsumowanie seminarium

Zwalczanie i zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych. Kontrola państwowa. Nr 1/2022

W najnowszym numerze czasopisma NIK ukazał się mój artykuł dotyczący zwalczania i zapobiegania korupcji w zamówieniach publicznych. Efektywne wydatkowanie środków publicznych wymaga oparcia regulacji w zakresie zamówień publicznych o solidne fundamenty, które tworzą m.in. zasada uczciwej konkurencji oraz transparentność. Rolą zamówień publicznych, postrzeganą przez pryzmat współczesnych wyzwań jest m.in. wspieranie innowacyjności, promocja rozwiązań prośrodowiskowych oraz prospołecznych. Rozwiązania przyjęte na gruncie nowej ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych zakładają zwiększenie swobody zamawiających. Swoboda ta przejawia się m.in. w odformalizowaniu postępowań poniżej wartości tzw. ,,progów unijnych’’, zniesienia prymatu trybów przetargowych, czy też oczekiwaniu szerszego wykorzystywania kryteriów pozacenowych.

Elastyczność postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych niesie za sobą ryzyko zwiększenia występowania mechanizmów korupcyjnych. Zjawisko to było widoczne w momencie uchwalenia tzw. specustawy Covidowej, która zniosła obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych do postępowań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem pandemii Covid-19. Sytuacja ta potwierdziła potrzebę rozważenia wzmocnienia rodzimych regulacji w zakresie zapobiegania i zwalczania korupcji przy udzielaniu zamówień publicznych, zwłaszcza w świetle nowych regulacji prawnych. Celem powinno stać się zagwarantowanie spójności systemu, polegającej z jednej strony na utrzymaniu swobody zamawiających, z drugiej zaś uszczelnieniu regulacji sensu largo dotyczącej zapobiegania i zwalczania korupcji. Pomocną w tym zakresie okazać się może analiza komparatystyczna i bliższe przyjrzenie się rozumieniu zjawisk korupcji oraz mechanizmów jej zwalczania w obcych porządkach prawnych.

W artykule przedstawiono przyczyny zapobiegania i zwalczania korupcji w zamówieniach publicznych, rozumienie pojęcia korupcji w prawie międzynarodowym oraz w prawie polskim, znaczenie i występowanie tzw. ,,czerwonych flag’’ w postępowaniach w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz przykładowe mechanizmy zapobiegania i zwalczania korupcji w regulacjach amerykańskich oraz niemieckich.

Więcej: Kontrola Państwowa

Aspekty PZP w obliczu działań wojennych na Ukrainie - Pomoc Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

Szanowni Państwo,

bardzo wiele osób z Ukrainy przybywa obecnie do Polski w poszukiwaniu schronienia przed wojną. Jest oczywiste, że oprócz indywidualnych aktów pomocy, rozmiar tragedii i jej skutków wymaga zaangażowania instytucji państwa.

W szczególności proces organizowania bezpośredniego wsparcia może niekiedy wymagać stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako „PZP”). Mając to na uwadze, w poczuciu odpowiedzialności i solidarności, Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych przedstawia kluczowe informacje praktyczne, które mogą okazać się użyteczne dla podmiotów posiadających status zamawiającego w rozumieniu PZP. W celu zapewnienia komunikatywności dokumentu przygotowane wyjaśnienia zaprezentowane zostały w formie praktycznych 10 pytań i zwięzłych odpowiedzi.

W przypadku zidentyfikowania dalszych trudności lub potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt na adres Stowarzyszenia: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl. Na zasadach nieodpłatnych członkowie Stowarzyszenia postarają się odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące aspektów PZP związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez polskich zamawiających w ramach bezpośredniego wsparcia na rzecz osób dotkniętych działaniami wojennymi na Ukrainie.

Materiał dostępny TUTAJ

Webinarium: Szanse i wyzwania PPP w okresie postpandemicznym, 3 lutego 2022

Instytut Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Stowarzyszenie Pro Silesia oraz EUROPE DIRECT Śląskie zapraszają do udziału w webinarium na temat szans i wyzwań jakie stoją przed partnerstwem publiczno-prywatnym w okresie postpandemicznym. Nowa rzeczywistość ekonomiczno-społeczna stwarza interesujące warunki do wykorzystywania PPP w działalności sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowe znaczenie dla rozwoju inwestycji publicznych posiada również polityka Unii Europejskiej zaprezentowana w Nowym Europejskim Zielonym Ładzie oraz w Nowej Strategii Przemysłowej dla Europy. W ramach webinarium przedstawione zostaną aktualne wyzwania stojące przed sektorem publicznym, jak również szanse, jakie stwarza wykorzystanie współpracy publiczno-prywatnej.

DATA: 3 LUTEGO (czwartek) 2022

GODZ.: 10.00 – 12.00

Rejestracja

Program

10.00 – 10. 10

Wprowadzenie

Kazimierz Karolczak (Przewodniczący GZM)

Prof. US Michał Kania (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

10.10 – 10. 30

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w dobie pandemii, Dr Julita Łukomska (Uniwersytet Warszawski)

10. 30 – 10. 50

Najnowsze trendy społeczno-środowiskowe w projektach PPP w Europie, Lilianna Bogusz (EPEC, Europejskie Centrum Wiedzy PPP w Luksemburgu)

10. 50 – 11. 10

Skuteczne wdrożenie projektów PPP w praktyce samorządowej, Katarzyna Kuźma (Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka)

11. 10 – 11. 30

Realizacja projektów PPP w praktyce samorządowej – przykłady, Dr Michał Przychoda (Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka)

11.30 – 12.00

Dyskusja

Zamówienia publiczne i PPP w praktyce. Zapowiedź cyklu spotkań z praktykami.

Miło mi poinformować o uruchomieniu cyklu rozmów na temat funkcjonowania zamówień publicznych oraz PPP w praktyce. Celem cyklu jest przybliżenie zagadnień dotyczących udzielania zamówień publicznych i ich realizacji, jak również realizacji projektów PPP. Moimi rozmówcami będą przedstawiciele praktyki, na co dzień stosujący rozwiązania przewidziane w złożonym i niejednokrotnie skomplikowanym systemie prawa zamówień publicznych. Cykl będzie realizowany we współpracy z firmą Proebiz. Nagrania będą dostępne w zakładce ,,Materiały szkoleniowe''. 

Pierwszy odcinek będzie dotyczył problematyki błędów popełnianych przy udzielaniu i realizacji zamówień współfinansowanych ze środków UE. Moim gościem będzie adwokat Robert Zugaj z kancelarii JZP.

Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Zamówienia publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) stanowią metody realizacji zadań publicznych, które umożliwiać mają sprostanie wyzwaniom współczesności. Wyzwania te związane są aktualnie z implementacją wyników IV Rewolucji Przemysłowej, przeciwdziałaniem efektom zmian klimatycznych, wspieraniem rozwiązań proinnowacyjnych, uwzględnieniem dynamicznych zmian geostrategicznych. Szczególne znaczenie zamówień publicznych i PPP widoczne jest w działaniach na poziomie miast aspirujących do budowy tzw. ,,Smart Cities - Inteligentnych Miast''. PPP służyć może również jako efektywna metoda wsparcia infrastruktury i usług medycznych w obliczu dzisiejszej pandemii spowodowanej wirusem COVID-19. Rolą naukowców, sektora publicznego oraz prywatnego jest jak najlepsze wykorzystywanie zamówień publicznych oraz PPP w służbie publicznej. 

Michał Kania - profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, Senior Researcher w Centre for Private Governance na Uniwersytecie w Kopenhadze, radca prawny, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, kierownik Studiów Podyplomowych Administracja i Zarządzanie, pomysłodawca i wykładowca na Studiach Podyplomowych: Zamówienia Publiczne i PPP, pomysłodawca i pierwszy prezes zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP, członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, wiceprezes Śląskiego Sądu Arbitrażowego. W latach 2017-2018 pełnił funkcję niezależnego eksperta Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości przy opracowaniu koncepcji reformy Prawa zamówień publicznych. Michał Kania jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi publikacje prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 2005 roku współpracuje z katowickimi i warszawskimi kancelariami prawnymi. W swojej działalności naukowej i praktyce zajmuje się głównie problematyką realizacji inwestycji publicznych.

Strona 3 z 14