Webinarium: Zamówienia publiczne w dobie pandemii COVID-19. Globalne doświadczenia, wyzwania, przyszłosć. Rozmowa z profesorem Christopherem Yukinsem

5 czerwca miałem przyjemność przeprowadzić rozmowę w formie webinarium z profesorem Christopherem Yukinsem z George Washington University w Waszyngtonie (DC). Nasze spotkanie dotyczyło zamówień publicznych w dobie i po pandemii COVID-19. Profesor Yukins dzielił się m.in. swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wyzwań, jakie w czasie pandemii pojawiły się przed zamawiającymi, transformacją rynku dostaw i usług medycznych oraz reakcjami poszczególnych krajów na bieżące problemy.

Mówiliśmy również o potrzebie zmian w zakresie zamówień publicznych, w tym konieczności szybkiej elektronizacji rynku, centralizacji zakupów, wdrożeniu innowacyjnych zamówień oraz pogłębianiu współpracy pomiędzy UE a USA. W trakcie dyskusji cenne uwagi przedstawiła również profesor Gabriella Racca z Uniwersytetu w Turynie - współredaktorka wraz z Christopherem Yukinsem książki pt.,, Joint Public Procurement and Innovation. Lessons Accross Borders''

Książka jest dostępna w sprzedaży on-line: https://www.larcier.com/fr/joint-public-procurement-and-innovation-2019-9782802763802

Crew Dragon zadokował do ISS. Kosmiczne PPP.

Historyczna misja statku Crew Dragon dotarła do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Astronauci - Robert Behnken oraz Douglas Hurley bezpiecznie zadokowali statek 31 maja o godz. 16.17 czasu polskiego. Lot statku Dragon Crew jest wynikiem bezprecedensowego partnerstwa publiczno-prywatnego, które w 2014 roku wdrożyła NASA. Horyzont tego wyjątkowego, kosmicznego PPP zakreślony został w dokumencie pt. ,,Partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz rozwoju zdolności kosmicznych. Wspieranie wzrostu gospodarczego i misji NASA'' z 2014 roku i objął m.in. utrzymanie sprzętu, rozwój małych satelitów międzyplanetarnych, komunikację w przestrzeni kosmicznej. Rakieta Falcon 9 wystartowała z Przylądka Canaveral na Florydzie w dniu 30 maja o godz. 21.22 czasu polskiego. Statek załogowy będący własnością firmy SpaceX oddzielił się od członów rakiety. Następnie segment główny rakiety wylądował na barce oceanicznej. Jej prędkość przekraczała nawet 20 tys. km/godz. Tymczasem po blisko 19 godzinach lotu Dragon zadokował na ISS.

Kluczowe znaczenie dla realizacji misji Crew Dragon posiada Program NASA Commercial Crew (CCP). Został on utworzony w celu rozwoju komercyjnego transportu kosmicznego załogi amerykańskiej. Jego bezpośrednim zadaniem stał się bezpieczny, efektywny i opłacalny dostęp do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz niskiej orbity okołoziemskiej. W trakcie całego procesu zarówno NASA, jak i sektor prywatny zainwestowali ogromne pieniądze i zasoby w rozwój swoich systemów. Aby zrealizować zakładane założenia NASA wydała ponad 8,2 miliarda dolarów na umowy z przedsiębiorcami reprezentującymi sektor prywatny. Umowy o PPP w ramach programu NASA Commercial Crew zawarte zostały z firmami SpaceX oraz koncernem Boeing, który rozwijał pracę nad kapsułą kosmiczną Starliner. Podczas grudniowego, bezzałogowego lotu testowego Starliner ujawniło się jednak kilka poważnych usterek. Późniejsze analizy wskazały, że przed kolejnym lotem Starliner potrzebuje dodatkowych kilkudziesięciu poprawek. Tymczasem pierwszy testowy lot SpaceX odbył się w marcu 2019 roku i zakończył się sukcesem.

Misja Crew Dragon posiada historyczne znaczenie co najmniej z kilku powodów. Warto odnotować, iż całość przedsięwzięcia bazuje na partnerstwie publiczno-prywatnym wyznaczając kosmiczne standardy dla tej instytucji prawno-ekonomiczno-społecznej. Na uwagę zasługuje wzorcowa współpraca pomiędzy sektorami, wizja realizacji przełomowego projektu oraz oparcie o zasadę win-win. Obecna misja Crew Dragon to początek współpracy, który w niedalekiej przyszłości pozwolić ma na kolejne lądowanie załogowe na księżycu a następnie bezpieczny, załogowy lot na Marsa. 

Śląski Sąd Arbitrażowy przy RIG w Katowicach. W stronę ADR w zamówieniach publicznych

Zapraszam do zapoznania się ze stroną Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. https://rigkatowice.pl/sad-arbitrazowy/

Działający od 29 lat sąd zaskarbił sobie zaufanie znacznej liczby przedsiębiorców i prawników Śląska, Zagłębia i innych części kraju. Wśród arbitrów znaleźć można doświadczonych praktyków i wybitnych przedstawicieli nauki, posiadających specjalistyczną wiedzę i znajomość realiów gospodarczych. Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach dysponuje potencjałem kadrowym i merytorycznym pozwalającym na rzetelne rozstrzyganie nawet najbardziej skomplikowanych sporów międzynarodowych. Zespół arbitrów stwarza możliwości prowadzenia postępowań bezpośrednio we wszystkich głównych językach obrotu prawnego. Jednakże podstawową misją Sądu jest wsparcie śląskiego środowiska gospodarczego (w niedalekiej przyszłości również zamawiających i wykonawców przy wykorzystaniu pozostałych form ADR) w szybkim, sprawiedliwym i efektywnym rozstrzyganiu sporów.

W imieniu Prezydium Sądu zapraszam do współpracy, zachęcając do wyboru Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach jako sprawdzonego i wiarygodnego partnera w sprawnym, ekonomicznie efektywnym i w pełni niezależnym rozstrzyganiu wszelkiego rodzaju sporów gospodarczych.

Zasada efektywności w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. Kwartalnik PZP.

W najnowszym numerze Kwartalnika PZP (C. H. Beck) miałem przyjemność podzielić się kilkoma refleksjami na temat zasady efektywności w nowej regulacji poświęconej zamówieniom publicznym. W mojej ocenie zasada ta stanowi podstawę aksjologiczną regulacji. Powinna być rozumiana jako postulat dążenia, tam gdzie to możliwe, do realizacji w procedurze udzielania zamówień publicznych, a także na etapie wykonania umów, poza celami czysto ekonomicznymi, również celów strategicznych. Mam nadzieję, że wyrażenie wprost zasady efektywności w nowej ustawie PZP przyczyni się do wzrostu wskaźników, dzisiaj marginalnie obecnych na gruncie krajowym a zupełnie naturalnych dla rozwiniętych rynków zamówień publicznych. Stan rodzimego rynku zamówień publicznych w przededniu uchwalenia nowej ustawy Prawo zamówień publicznych cechował się bardzo niskim poziomem konkurencyjności oraz znikomym poziomem realizacji zamówień strategicznych (zamówienia prośrodowiskowe oraz proinnowacyjne mieszczą się w 1% krajowych zamówień publicznych). Tymczasem zamówienia publiczne – stanowiące znaczący segment gospodarki – wykorzystywane są w rozwiniętych gospodarczo krajach świata jako skuteczne narzędzia kształtowania pożądanych stanów społecznych oraz gospodarczych. Przy takim założeniu zamówienia publiczne realizować powinny oprócz oczywiście organicznych celów zakupowych również zadania, które umożliwią sprostanie wyzwaniom cywilizacyjnym.

Szczególna rola w skutecznym wdrożeniu przedmiotowej zasady, poza zamawiającymi, ciążyć będzie na organach kontrolujących. Kluczowe znaczenie posiadać będzie jednak nowo powołany sąd zamówień publicznych. To właśnie orzeczenia tego sądu, szczególnie w pierwszych latach reformy, powinny wskazywać na należyty sposób stosowania nowych rozwiązań zawartych w ustawie PZP z 19 września 2019 roku, w której centralne miejsca zajmie zasada efektywności.

Stowarzyszenie ,,Pro Silesia''. Webinarium: Zamówienia publiczne w czasie pandemii COVID-19

Zapraszam do udziału w webinarium pt.: ,,Zamówienia publiczne w czasie pandemii COVID-19'', które mam przyjemność współorganizować wraz ze Stowarzyszeniem ,,Pro Silesia''. Podczas webinarium omówione zostaną zagadnienia dotyczące zamówień publicznych, które zawarte zostały w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ,,Tarcza antykryzysowa’’), jak również w Komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 1 kwietnia w sprawie wytycznych stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 (2020/C 108 I/01). Ponadto wskazane zostaną bieżące problemy związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19 pojawiające się w międzynarodowej praktyce zamówień publicznych. Zasygnalizowane zostaną również konieczne kierunki zmian w zamówieniach publicznych wynikające z deficytów, które ujawniła pandemia.

Program webinarium oraz rejestracja na stronie https://www.prosilesia.pl/

Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Zamówienia publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) stanowią metody realizacji zadań publicznych, które umożliwiać mają sprostanie wyzwaniom współczesności. Wyzwania te związane są aktualnie z implementacją wyników IV Rewolucji Przemysłowej, przeciwdziałaniem efektom zmian klimatycznych, wspieraniem rozwiązań proinnowacyjnych, uwzględnieniem dynamicznych zmian geostrategicznych. Szczególne znaczenie zamówień publicznych i PPP widoczne jest w działaniach na poziomie miast aspirujących do budowy tzw. ,,Smart Cities - Inteligentnych Miast''. PPP służyć może również jako efektywna metoda wsparcia infrastruktury i usług medycznych w obliczu dzisiejszej pandemii spowodowanej wirusem COVID-19. Rolą naukowców, sektora publicznego oraz prywatnego jest jak najlepsze wykorzystywanie zamówień publicznych oraz PPP w służbie publicznej. 

Michał Kania - profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, radca prawny, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, kierownik Studiów Podyplomowych Administracja i Zarządzanie, pomysłodawca i wykładowca na Studiach Podyplomowych: Zamówienia Publiczne i PPP, pomysłodawca i pierwszy prezes zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP, członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, wiceprezes Śląskiego Sądu Arbitrażowego. W latach 2017-2018 pełnił funkcję niezależnego eksperta Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości przy opracowaniu koncepcji reformy Prawa zamówień publicznych. Michał Kania jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi publikacje prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 2005 roku współpracuje z katowickimi i warszawskimi kancelariami prawnymi. W swojej działalności naukowej i praktyce zajmuje się głównie problematyką realizacji inwestycji publicznych.

Strona 6 z 10