Webinarium: Zamówienia publiczne w dobie pandemii COVID-19. Globalne doświadczenia, wyzwania, przyszłosć. Rozmowa z profesorem Christopherem Yukinsem

5 czerwca miałem przyjemność przeprowadzić rozmowę w formie webinarium z profesorem Christopherem Yukinsem z George Washington University w Waszyngtonie (DC). Nasze spotkanie dotyczyło zamówień publicznych w dobie i po pandemii COVID-19. Profesor Yukins dzielił się m.in. swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wyzwań, jakie w czasie pandemii pojawiły się przed zamawiającymi, transformacją rynku dostaw i usług medycznych oraz reakcjami poszczególnych krajów na bieżące problemy.

Crew Dragon zadokował do ISS. Kosmiczne PPP.

Historyczna misja statku Crew Dragon dotarła do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Astronauci - Robert Behnken oraz Douglas Hurley bezpiecznie zadokowali statek 31 maja o godz. 16.17 czasu polskiego. Misja Crew Dragon posiada historyczne znaczenie co najmniej z kilku powodów. Warto odnotować, iż całość przedsięwzięcia bazuje na partnerstwie publiczno-prywatnym wyznaczając kosmiczne standardy dla tej instytucji prawno-ekonomiczno-społecznej. Na uwagę zasługuje wzorcowa współpraca pomiędzy sektorami, wizja realizacji przełomowego projektu oraz oparcie o zasadę win-win. Obecna misja Crew Dragon to początek współpracy, który w niedalekiej przyszłości pozwolić ma na kolejne lądowanie załogowe na księżycu a następnie bezpieczny, załogowy lot na Marsa.

Kosmiczne PPP w założeniu NASA bazuje na poszukiwaniu technologii kosmicznych opracowanych przez amerykańskich partnerów prywatnych. Warto zauważyć, iż NASA ogłaszając swoją propozycję współpracy z amerykańskim sektorem komercyjnym uwzględniło zasadniczy problem rynku prywatnego tj. awersję do ryzyka związanego z opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Nadrzędne cele PPP wdrażanego przez NASA polegają zatem na stymulowaniu komercyjnego sektora kosmicznego, który w zamierzeniu NASA ma dostarczyć w przyszłości technologie i zasoby potrzebne dla realizacji celów strategicznych nie tylko NASA ale również innych agencji rządowych. NASA uwzględnia ponadto inny strategiczny cel, jakim będzie podniesienie konkurencyjności całego sektora bazującego na wykorzystaniu wysoko zaawansowanych technologii wobec swoich konkurentów, w tym przede wszystkim Chin i Rosji.

Webinarium-on line: Zamówienia publiczne w czasie pandemii COVID-19

Podczas webinarium, które zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie ,,Pro Silesia'' omówione zostały zagadnienia dotyczące zamówień publicznych, które zawarte zostały w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ,,Tarcza antykryzysowa’’), jak również w Komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 1 kwietnia w sprawie wytycznych w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 (2020/C 108 I/01).

Ponadto wskazane zostały bieżące problemy związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19 pojawiające się w międzynarodowej praktyce zamówień publicznych. Zasygnalizowane zostały również konieczne kierunki zmian w zamówieniach publicznych wynikające z deficytów, które ujawniła pandemia.

Webinarium on-line: Zamówienia publiczne w dobie pandemii COVID-19. Globalne doświadczenia, wyzwania, przyszłosć. Rozmowa z profesorem Christopherem Yukinsem

Zapraszam na spotkanie z profesorem Christopherem Yukinsem z George Washington University w Waszyngtonie, autorem bloga: publicprocurementinternational.com. Rozmowa będzie dotyczyła refleksji na temat funkcjonowania systemów zamówień publicznych w czasie pandemii COVID-19, zmian jakich wymagają zamówienia w przyszłości oraz wniosków, jakie powinny zostać wyciągnięte z doświadczeń w zwalczaniu pandemii. 

Rejestracja do 3 czerwca na: rejestracja@prosilesia.pl

Christopher Yukins jest profesorem prawa, absolwentem Uniwersytetu Harvarda oraz Uniwersytetu Wirginii, wykładowcą na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie D.C, członkiem Sekcji Prawa Zamówień Publicznych American Bar Association i członkiem Procurement Roundtable, organizacji zrzeszającej starszych członków amerykańskiej społeczności zakupowej, jednym z dyrektorów wiodącego na świecie programu poświęconego prawu zamówień publicznych – Government Procurement Law Program – prowadzonego w ramach GWU Law School.

Wykłady profesora Yukinsa obejmują m.in. zagadnienia dotyczące zwalczania korupcji w zamówieniach publicznych, federalnej reformy zamówień publicznych, międzynarodowego i porównawczego prawa zamówień publicznych, jak również zamówień w dziedzinie obronności. Profesor Yukins prowadzi zajęcia na uniwersytetach europejskich, jest m.in. profesorem wizytującym na University Paris Nanterre oraz wykładowcą w International Anti-corruption Academy w Wiedniu. Profesor Yukins był również ekspertem w sprawach reformy zamówień publicznych i handlu przed komisjami Kongresu USA i Parlamentu Europejskiego, doradcą delegacji USA w ramach grupy roboczej ds. Reformy Modelowej ustawy o zamówieniach publicznych Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL).

Na co dzień profesor Yukins współpracuje z wiodącą amerykańską kancelarią prawną Arnold & Porter z siedzibą w Waszyngtonie D.C.

Od początku pandemii COVID-19 profesor Yukins organizuje webinaria, w których uczestniczą specjaliści z zakresu zamówień publicznych, handlu międzynarodowego oraz polityk społecznych z całego świata. Wszystkie webinaria dostępne są na blogu profesora Christophera Yukinsa: publicprocurementinternational.com

NASA dokonała wyboru partnerów prywatnych w ramach programu Artemis do realizacji HLS

NASA dokonała dzisiaj wyboru trzech partnerów prywatnych, których zadaniem będzie opracowanie i rozwój lądownika załogowego w ramach programu Artemis. Celem programu jest lądownie załogi (w tym pierwszej kobiety) na księżycu, które nastąpić ma w 2024 roku. Dzisiejszy wybór partnerów prywatnych nastąpił jako część programu Next Space Technologies for Exploration Partnership NextSTEP-2. NASA wybrała trzy firmy, które będą niezależnie opracowywać system, są to: Blue Origin of Kent (Washington), Dynetics (a Leidos company) of Huntsville (Alabama) oraz SpaceX of Hawthorne (California).

Strona 4 z 7