Zamówienia publiczne i PPP w praktyce. Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami na tle umów w sprawach zamówień publicznych. Rozmowa z mec. Joanną Jarosz-Zugaj

 

Na tle umów w sprawach zamówień publicznych powstają spory, których rozstrzygnięcie następuje zwykle w toku postępowania przed organami sądowymi. Spory te powodują nie tylko negatywne konsekwencje dla stron umowy – zamawiającego i wykonawcy - lecz również dla beneficjentów części zadań realizowanych w drodze zamówień publicznych. Oszczędność czasu, kontynuacja realizacji zamówień publicznych zgodnie z ustalonymi wcześniej założeniami, jak również wzmacnianie relacji pomiędzy sektorem publicznym a sektorem prywatnym uzasadnia szersze zwrócenie się w stronę alternatywnych metod rozwiązywania i rozstrzygania sporów (tzw. metod ADR).

Nowa ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych przewiduje wprost i zachęca do wykorzystywania pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów powstających na tle umów w sprawach zamówień publicznych. Celem regulacji zawartej w art. 591-595 ustawy Prawo zamówień publicznych jest przede wszystkim podniesienie atrakcyjności rynku zamówień publicznych w oczach sektora prywatnego poprzez stworzenie możliwości skorzystania z szybkiego i profesjonalnego załatwienia sporów z zamawiającymi.

W rozmowie z adw. Joanną Jarosz-Zugaj poruszone zostały wątki dotyczące m.in. przyczyn konfliktów, które powstają na gruncie umów w sprawach zamówień publicznych, możliwości pozasądowych sposobów rozstrzygania tychże konfliktów oraz korzyści jakie płyną z wykorzystania metod ADR.

Adwokat Joanna Jarosz – Zugaj posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów infrastrukturalnych – doradza na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Specjalizuje się w doradztwie związanym z realizacją inwestycji w oparciu o warunki Kontraktowe FIDIC, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zamówienia publiczne i PPP w praktyce. Błędy popełniane przy udzielaniu i realizacji zamówień współfinansowanych ze środków UE. Rozmowa z mec. Robertem Zugajem.

Miło mi poinformować o uruchomieniu cyklu rozmów na temat funkcjonowania zamówień publicznych oraz PPP w praktyce. Celem cyklu jest przybliżenie zagadnień dotyczących udzielania zamówień publicznych i ich realizacji, jak również realizacji projektów PPP. Moimi rozmówcami będą przedstawiciele praktyki, na co dzień stosujący rozwiązania przewidziane w systemie prawa zamówień publicznych. Cykl będzie realizowany we współpracy z firmą Proebiz.

Pierwszy odcinek dotyczy problematyki błędów popełnianych przy udzielaniu i realizacji zamówień współfinansowanych ze środków UE. Moim gościem będzie adwokat Robert Zugaj z kancelarii JZP. 

Projekty współfinansowane ze środków unijnych stanowią corocznie istotną część udzielanych i realizowanych zamówień publicznych w Polsce. Współfinansowanie ze środków unijnych związane jest z koniecznością przestrzegania wielu reguł obowiązujących przy zawieraniu umów z wykonawcami robót budowlanych, dostaw lub usług. Reguły te w zależności od wartości umowy mają na celu zapewnienie, że wydatki będą ponoszone w sposób przejrzysty, efektywny i racjonalny. W odniesieniu do zamówień o wyższych wartościach reguły mają ponadto zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Przestrzeganie powyższych reguł stanowi jeden z tzw. warunków kwalifikowalności. Są to warunki, których spełnienie umożliwia rozliczenie lub refundację wydatków z funduszy unijnych. Praktyka pokazuje, iż w wielu przypadkach wydatkowanie środków unijnych sprawia zamawiającym problemy.

W rozmowie z adw. Robertem Zugajem poruszone zostały kwestie dotyczące roli zamówień współfinansowanych ze środków UE, najczęściej popełnianych błędów przy ich udzielaniu i realizacji oraz wskazówek dotyczących ich unikania w praktyce. 

Adwokat Robert Zugaj specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Doradza zamawiającym – w tym zamawiającym sektorowym, we wszystkich aspektach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego – od opracowania Specyfikacji  Warunków Zamówienia, do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Webinar: Zastosowanie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

W dniu 24 sierpnia miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez firmę Proebiz na temat zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego. Rozmawialiśmy o obszarach wykorzystania PPP, jego zaletach oraz przyszłości tej instytucji w Polsce. 

Webinar: Bid Challenges: International Perspectives, 15 czerwca, 2021

W dniu 15 czerwca miałem przyjemność uczestniczyć w webinarium na temat problemów dotyczących postępowań odwoławczych w procedurze udzielania zamówień publicznych. W spotkaniu, które organizowane było przez Uniwersytet Georga Waszyngtona oraz King's College w Londynie wzięło udział ponad 350 uczestników z pięciu kontynentów. 

W roli prelegentów wystąpili: Kristina Arcara, Jean-Bernard Auby, Michael Bowsher QC, Matt Carter, David Drabkin, Laurence Folliot Lalliot, Annamaria La Chimia, Katarzyna Kuźma, Paul Lalonde, Kenneth Patton, Geo Quinot, Gabriella Racca, Johannes Schnitzer, Roland Stein, Andrea Sundstrand, Peter Trepte, Christopher Yukins oraz Michał Kania.

Webinar: Zielona Transformacja w zamówieniach publicznych

Webinar na temat ,,Zielonej'' transformacji w zamówieniach publicznych odbył się w dniu 30 marca. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Miałem przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu razem z prof. Martą Andhov (U. Kopenhaga), prof. Willemem A. Janssenem (U. Utrecht) oraz dr Abbey Sample (Public Procurement Analysis /Greenville Procurement Partners).

Strona 2 z 7