Uniwersytet Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie. Seminarium on-line: Public Contracts and the COVID-19 Coronavirus

Uniwersytet Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie (DC) zaprasza do udziału w telekonferencji na temat wpływu Covid-19 na rynek zamówień publicznych, pożądanych reakcji zamawiających, jak również skutków pandemii dla łańcucha dostaw. Więcej informacji, program oraz rejestracja na wydarzenie dostępne na blogu prof. Christophera Yukinsa: http://publicprocurementinternational.com/

Materiały dydaktyczne w ramach wykładu PPP. Konsultacje w czasie przerwy w zajęciach dydaktycznych spowodowanych COVID-19

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w zakładce ,,Materiały szkoleniowe'' zamieszczam prezentację w ramach wykładu: Partnerstwo Publiczno-Prywatne oraz konwersatorium: Public Private-Partnership in the European Union.

Informuję jednocześnie, że moje konsultacje w czasie przerwy dydaktycznej odbywać będę w środy od godz. 11.00 do 13.00 przy użyciu programu Skype, nazwa użytkownika: kaniappp

Artykuł Michała Wojciechowskiego i Michała Kani na temat przyszłości krajowych zamówień publicznych. Część 2

Zapraszam do zapoznania się z kolejną publikacją, którą miałem przyjemność przygotować wspólnie z mecenasem Michałem Wojciechowskim z kancelarii DZP. Tym razem omówiliśmy problematykę zielonych zamówień publicznych. Publikacja ukazała się w Rzeczpospolitej https://www.rp.pl/Zamowienia-publiczne/303099967-Przetargi-zielone-zamowienia-publiczne-to-juz-nie-tylko-szansa-ale-koniecznosc.html

Spotkania Grupy Badawczej ,,Just Transition'' z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego oraz prof. Alexandrą Harrington z University of Albany

21 lutego odbyło się kolejne spotkanie Grupy Badawczej ,,Just Transition'' działającej na Uniwersytecie Śląskim z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie dotyczyło wyzwań jakie związane są z Europejskim Zielonym Ładem. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-12-11-INT-1-066-0000_PL.html Istotną rolę w transformacji europejskiej polityki publicznej odgrywać będą tzw. ,,zielone zamówienia publiczne''. Obecnie poziom tychże zamówień w Polsce bliski jest 1%. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 roku, która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 powinna uruchomić rzeczywistą realizację efektów prośrodowiskowych, m.in. wskutek wprowadzenia nowej podstawy aksjologicznej dla regulacji, jaką jest zawarta w art. 17. ust. 1 zasada efektywności. 

Kolejne spotkanie Grupy Badawczej ,,Just Transition'' miało miejsce w dniu 24 lutego. Tym razem naszym gościem była prof. Alexandra Harrington z University of Albany School of Law, specjalistka w zakresie prawa klimatu https://www.cisdl.org/team/dr-alexandra-harrington/. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim środków prawnych zmierzających do implementacji postanowień wyrażonych w Porozumieniu Paryskim z 2015 roku. W Porozumieniu tym określono ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej 2°C. Istotną rolę w tym procesie odgrywać będą miasta, które powinny zmierzać do wprowadzania programów Eco-Smart City. 

Artykuł Michała Wojciechowskiego i Michała Kani na temat przyszłości krajowych zamówień publicznych. Część 1

Zapraszam do zapoznania się z publikacją przygotowaną wspólnie z mecenasem Michałem Wojciechowskim z kancelarii DZP na temat kierunków zmian w polskim Prawie zamówień publicznych. Publikacja ukazała się w Rzeczpospolitej https://www.rp.pl/Zamowienia-publiczne/302249972-Przetargi---zielone-zamowienia-publiczne.html

Tekst stanowi pierwszy etap cyklu publikacji poświęconych tematyce prośrodowiskowych i proinnowacyjnych zamówień publicznych. Kolejny ukaże się 10 marca i dotyczyć będzie zielonych zamówień publicznych.

Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Zamówienia publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) stanowią metody realizacji zadań publicznych, które umożliwiać mają sprostanie wyzwaniom współczesności. Wyzwania te związane są aktualnie z implementacją wyników IV Rewolucji Przemysłowej, przeciwdziałaniem efektom zmian klimatycznych, wspieraniem rozwiązań proinnowacyjnych, uwzględnieniem dynamicznych zmian geostrategicznych. Szczególne znaczenie zamówień publicznych i PPP widoczne jest w działaniach na poziomie miast aspirujących do budowy tzw. ,,Smart Cities - Inteligentnych Miast''. PPP służyć może również jako efektywna metoda wsparcia infrastruktury i usług medycznych w obliczu dzisiejszej pandemii spowodowanej wirusem COVID-19. Rolą naukowców, sektora publicznego oraz prywatnego jest jak najlepsze wykorzystywanie zamówień publicznych oraz PPP w służbie publicznej. 

Michał Kania - profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, Senior Researcher w Centre for Private Governance na Uniwersytecie w Kopenhadze, radca prawny, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, kierownik Studiów Podyplomowych Administracja i Zarządzanie, pomysłodawca i wykładowca na Studiach Podyplomowych: Zamówienia Publiczne i PPP, pomysłodawca i pierwszy prezes zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP, członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, wiceprezes Śląskiego Sądu Arbitrażowego. W latach 2017-2018 pełnił funkcję niezależnego eksperta Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości przy opracowaniu koncepcji reformy Prawa zamówień publicznych. Michał Kania jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi publikacje prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 2005 roku współpracuje z katowickimi i warszawskimi kancelariami prawnymi. W swojej działalności naukowej i praktyce zajmuje się głównie problematyką realizacji inwestycji publicznych.

Strona 12 z 13