Zielone zamówienia publiczne. Krok dla rozwoju gospodarczego Śląska. Seminarium Pro Silesia.

W dniu 11 grudnia miałem przyjemność prowadzić razem z prof. Martą Andhov z Uniwersytetu Kopenhaskiego seminarium na temat ,,Zielonych zamówień publicznych''. Seminarium, które zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Pro Silesia, Biznes-Nauka-Samorząd odbyło się w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Spotkanie otworzył prof. Wiesław Banyś - prezes Zarządu Pro Silesia, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2008 - 2016. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele zamawiających, instytucji kontrolnych, jak również radcowie prawni z terenu województwa śląskiego.

Rozmawialiśmy m.in. o potencjale zamówień publicznych w kontekście Zielonej transformacji, o tym co warto zmienić w podejściu do zamówień publicznych oraz wspieraniu lokalnych przedsiębiorców. Analizowaliśmy cele regulacji zawartej w Dyrektywie zamówieniowej oraz ustawie Prawo zamówień publicznych w kontekście zmian technologicznych, społecznych oraz geostrategicznych. 

Restricting freedom of contract – the EU foreign subsidies regulation and its consequences for public procurement, Journal of Public Procurement, Emerald Insight

W czasopiśmie Journal of Public Procurement, (Emerald Insight) ukazał się artykuł, zatytułowany Restricting freedom of contract – the EU foreign subsidies regulation and its consequences for public procurement, który miałem przyjemność napisać wspólnie z prof. Martą Andhov z Uniwersytetu Kopenhaskiego.

Celem artykułu jest analiza niedawno uchwalonego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny (rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych [FSR]) oraz jego reperkusji dla rynku zamówień publicznych Unii Europejskiej (UE) i korporacji z państw trzecich. Artykułu koncentruje się na analizie geopolitycznych i gospodarczych uwarunkowań rozporządzenia oraz jego skuteczności. Wdrożenie FSR powinno utorować drogę do bardziej sprawiedliwego, konkurencyjnego krajobrazu na unijnym rynku zamówień publicznych, wzmacniając wartości UE. Jednak jego potencjał do przedłużania procedur zamówień publicznych i tworzenia niepewności co do ich wyników może stanowić wyzwanie, potencjalnie wpływając na skuteczność przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Artykuł powstał w ramach projektu Purchase Power – Sustainable Public Procurement through private Law Enforcement, finansowanego przez Carlsberg Foundation i realizowanego na Uniwersytecie Kopenhaskim.

Artykuł jest dostępny tutaj 

A few introductory remarks on the Danish public procurement market. Kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych, C.H. Beck, Nr 2 z 2023

W najnowszym numerze czasopisma Kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych ukazał się mój artykuł pt. ,,A few introductory remarks on the Danish public procurement market'', który miałem przyjemność przygotować z prof. Martą Andhov z Uniwersytetu Kopenhaskiego.

Duński rynek zamówień publicznych charakteryzuje się skutecznym wdrażaniem efektywności, zamówień publicznych rozumianej jako wydatkowanie środków publicznych w dążeniu do realizacji celów środowiskowych, społecznych i innowacyjnych. Duńska praktyka zamówień publicznych opiera się na wysokim poziomie wykorzystania procedur negocjacyjnych, współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym oraz wysokim stopniem zaufania do instytucjonalnego otoczenia rynkowego, w tym organu odwoławczego, jakim jest Izba Skarg w Zamówieniach Publicznych. Wysoki poziom konkurencji na rynku zamówień publicznych idzie w parze z zasadami przejrzystości i przeciwdziałania korupcji.

Artykuł przedstawia zarys duńskiego systemu zamówień publicznych. Zastosowano w nim metodę opisową, opartą na duńskiej literaturze i publicznie dostępnych danych na temat funkcjonowania duńskiego rynku zamówień publicznych.

Current challenges and prospects for the development of the Polish public procurement. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Nr 1 (2023)

W numerze 1 z 2023 roku czasopisma Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ukazał się mój artykuł pt. ,,Current challenges and prospects for the development of the Polish public procurement''.

Rynek zamówień publicznych od początku drugiej dekady XXI wieku boryka się z niespodziewanymi sytuacjami. Pandemia koronawirusa i wojna na Ukrainie gwałtownie zmieniły sposób funkcjonowania świata w każdym możliwym obszarze. Przed pojawieniem się niespodziewanych sytuacji - pandemii oraz wojny na Ukrainie - globalna sytuacja społeczno-gospodarcza takze była daleka od stabilinej. Zmiany technologiczne, w tym Czwarta Rewolucja Przemysłowa oraz napięcia geopolityczne pomiędzy USA a Chinami znacząco wpłynęły na gospodarki światowe, w tym gospodarkę polską.

Wyzwania stojące przed polskimi zamówieniami publicznymi w najbliższym czasie dotyczą kilku kwestii. Pierwszym z nich jest zwiększenie poziomu wdrożenia potencjału nowego polskiego Prawa zamówień publicznych. Po drugie, wyzwania te kształtowane są przez aktualne cele gospodarcze i strategiczne określane przez polityki Unii Europejskiej, w tym Nowy Europejski Zielony Ład i Nową Politykę Przemysłową dla Europy. Bieżąca sytuacja społeczno-polityczna determinuje kolejne wyzwania, określane ciągle jeszcze jako zdarzenia nadzwyczajne. Należą do nich skutki pandemii koronawirusa oraz wojny na Ukrainie - inflacja, kryzys energetyczny i migracyjny. Dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu krajowych regulacji dotyczących zamówień publicznych nie są zadawalające. Pomimo uchwalenia nowego Prawa zamówień publicznych, zamawiający nadal preferują "klasyczny model zamówień publicznych" oparty na dominującym stosowaniu przetargu nieograniczonego i trybu zamówienia z wolnej ręki, braku stosowania wstępnych konsultacji rynkowych, znikomym uwzględnianiu aspektów środowiskowych, społecznych i innowacyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych. Kontynuacja takich rozwiązań może okazać się poważną przeszkodą w rozwoju polskiej gospodarki.

Artykuł jest dostępny tutaj: Michal Kania Current challenges and prospects for the development of the Polish public procurement

Kilka uwag o ewaluacji pierwszego roku obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku

W najnowszym numerze czasopisma Acta Universitatis Wratislaviensis, seria Prawo, ukazał się mój artykuł na temat ewaluacji pierwszego roku obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku.

Reforma polskich zamówień publicznych wprowadzona została mocą ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Ustawa ta weszła w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku. Po roku jej obowiązywania, na podstawie Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych, które ogłoszone zostało we wrześniu 2022 roku możliwym jest w mojej ocenie wskazanie wstępnych wniosków dotyczących trajektorii ewentualnego przemodelowania polskiego rynku zamówień publicznych. Kluczowymi okazują się być wskaźniki dotyczące konkurencyjności rynku, wykorzystania konstrukcji wzmacniających współpracę z sektorem prywatnym, w tym wykorzystanie wstępnych konsultacji rynkowych oraz trybów negocjacyjnych, jak również poziom realizacji tzw. zamówień strategicznych.

W opracowaniu w pierwszej kolejności zawarte zostały uwagi dotyczące stanu polskiego rynku zamówień publicznych przed pełnym wdrożeniem reformy. Następnie zarysowane zostały kierunki zmian społeczno-polityczno- gospodarczych wymuszające nowe podejście do zamówień publicznych na poziomie unijnym oraz krajowym. Wspomniane zostały również główne założenia ustawy z dnia 19 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Na zakończenie wskazane zostały kluczowe sfery, które w mojej ocenie wzbudzać powinny szczególne zainteresowanie w kontekście ewaluacji polskiego rynku zamówień publicznych za 2021 rok.

Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Zamówienia publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) stanowią metody realizacji zadań publicznych, które umożliwiać mają sprostanie wyzwaniom współczesności. Wyzwania te związane są aktualnie z implementacją wyników IV Rewolucji Przemysłowej, przeciwdziałaniem efektom zmian klimatycznych, wspieraniem rozwiązań proinnowacyjnych, uwzględnieniem dynamicznych zmian geostrategicznych. Szczególne znaczenie zamówień publicznych i PPP widoczne jest w działaniach na poziomie miast aspirujących do budowy tzw. ,,Smart Cities - Inteligentnych Miast''. PPP służyć może również jako efektywna metoda wsparcia infrastruktury i usług medycznych w obliczu dzisiejszej pandemii spowodowanej wirusem COVID-19. Rolą naukowców, sektora publicznego oraz prywatnego jest jak najlepsze wykorzystywanie zamówień publicznych oraz PPP w służbie publicznej. 

Michał Kania - profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, Senior Researcher w Centre for Private Governance na Uniwersytecie w Kopenhadze, radca prawny, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, kierownik Studiów Podyplomowych Administracja i Zarządzanie, pomysłodawca i wykładowca na Studiach Podyplomowych: Zamówienia Publiczne i PPP, pomysłodawca i pierwszy prezes zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP, członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, wiceprezes Śląskiego Sądu Arbitrażowego. W latach 2017-2018 pełnił funkcję niezależnego eksperta Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości przy opracowaniu koncepcji reformy Prawa zamówień publicznych. Michał Kania jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi publikacje prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 2005 roku współpracuje z katowickimi i warszawskimi kancelariami prawnymi. W swojej działalności naukowej i praktyce zajmuje się głównie problematyką realizacji inwestycji publicznych.

Strona 1 z 14